Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "jan pawe? 2"

Spotkanie cz?onków i sympatyków Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II

Spotkanie cz?onków i sympatyków Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II zaprasza na sta?e spotkania w ka?dy 3 wtorek miesi?ca w Ko?ciele ?w. Franciszka Xavier’a przy Upper Gardiner St.

<!--:pl-->Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II<!--:-->

Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II

Ko?o przyjació? Fundacji Jana Paw?a w Dublinie zaprasza w dniu 28 marca – sobota godz. 20,00 na program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II. Jest to spotkanie upami?tniaj?ce 5 rocznic? ?mierci Jana Paw?a II.

Spotkanie odb?dzie si? w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place. Pocz?tek – godz.20,00.

Plan spotkania:
– Recytacja wierszy Karola Wojty?y program przygotowany przez W?drown? Grup? „Hops” oraz naszych dwóch przedstawicieli- Leszka i Henia
– Ma?a agapa dla wszystkich
– Zbiórka funduszy na ?niadanie wielkanocne bezdomnych Polaków – podopiecznych ko?a

<!--:pl-->DAR  naszych serc dla Jana Paw?a<!--:-->

DAR naszych serc dla Jana Paw?a

We wrze?niu br. odb?dzie si? 30 rocznica jedynej wizyty Jana Paw?a II w Irlandii. Podczas mszy ?w., odprawionej w parku dubli?skim Phoenix Park, uczestniczy?o 980 000 wiernych, komuni? ?w. rozdawa? m.in. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, który bra? udzia? w pielgrzymce papieskiej do Irlandii wraz z grup? polskiego duchowie?stwa.

Z Dublina papie? Jan Pawe? II uda? si? do Drogheda, miejscowo?ci le??cej na skrawku prymasowskiej archidiecezji Armagh […]

<!--:pl-->Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu<!--:-->

Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu

[:pl]Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu
Organizowanej przez nas w dniach:
Wylot 22 czerwiec 2009 g.7,00
Powrót 29 czerwiec 2009 g.23,00

Warunkiem zapisu jest wp?ata 150,00 euro na lot w obydwie strony oraz dostarczenie kserokopii paszportu w celu dokonania rezerwacji.
Zg?oszenia przyjmowane s? do wyczerpania miejsc tj. 20 osób.

<!--:pl-->Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie<!--:-->

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie

W pa?dzierniku 2008 roku powsta?o Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie. Podstawowy zakres dzia?a? to:

– Wspieranie Fundacji Jana Paw?a II w Rzymie poprzez dobrowolne ofiary pieni??ne i propagowanie celów i idei fundacji .Wi?cej informacji: www.jp2f.opoka.org.pl.
– Dzia?alno?? na rzecz najubo?szych , bezdomnych i niezaradnych ?yciowo poprzez osobisty kontakt jako wspó?pracownicy Sióstr Misjonarek Mi?o?ci Matki Teresy w Dublinie.
– Organizowanie spotka? i imprez otwartych , na których promujemy Osob? Jana Paw?a II i Jego nauczanie, którego my?l? przewodni? jest mi?o?? . Mi?o?? do Boga i do cz?owieka.