Spotkanie cz?onków i sympatyków Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II zaprasza na sta?e spotkania w ka?dy 3 wtorek miesi?ca w Ko?ciele ?w. Franciszka Xavier’a przy Upper Gardiner St.

Plan spotkania:
18,30 – msza ?w.
19,30– 21,00 SPOTKANIE CZ?ONKÓW I SYMPATYKÓW TOWARZYSTWA

I CZ??? : WSPÓLNA MODLITWA- 1 DZIESI?TKA RÓ?A?CA ?WI?TEGO
CZYTANIE I S?UCHANIE WYBRANEGO FRAGMENTU Z PISM Jana Paw?a II
S?owo Ojca opiekuna- Wojciecha Kowalskiego
Przerwa : ma?a agappa

II cz??? – robocza: sprawy organizacyjne i statutowe
Zako?czenie spotkania: wspólne ?piewanie wybranej ulubionej pie?ni Jana Paw?a II lub czytanie wybranego tekstu poetyckiego.
Serdecznie zapraszamy!

Share

Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II

Ko?o przyjació? Fundacji Jana Paw?a w Dublinie zaprasza w dniu 28 marca – sobota godz. 20,00 na program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II. Jest to spotkanie upami?tniaj?ce 5 rocznic? ?mierci Jana Paw?a II.

Spotkanie odb?dzie si? w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place. Pocz?tek – godz.20,00.

Plan spotkania:

  • Recytacja wierszy Karola Wojty?y program przygotowany przez W?drown? Grup? „Hops” oraz naszych dwóch przedstawicieli- Leszka i Henia.
  • Ma?a agapa dla wszystkich
  • Zbiórka funduszy na ?niadanie wielkanocne bezdomnych Polaków – podopiecznych ko?a.

Share

DAR naszych serc dla Jana Paw?a

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w DublinieWe wrze?niu br. odb?dzie si? 30 rocznica jedynej wizyty Jana Paw?a II w Irlandii. Podczas mszy ?w., odprawionej w parku dubli?skim Phoenix Park, uczestniczy?o 980 000 wiernych, komuni? ?w. rozdawa? m.in. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, który bra? udzia? w pielgrzymce papieskiej do Irlandii wraz z grup? polskiego duchowie?stwa.

Z Dublina papie? Jan Pawe? II uda? si? do Drogheda, miejscowo?ci le??cej na skrawku prymasowskiej archidiecezji Armagh, znajduj?cym si? w granicach Republiki Irlandzkiej. Tutaj przy wielkim o?tarzu by?y maszty z flagami:papiesk?, irlandzk? i polsk? oraz wielkie napisy po polsku: „Szcz??? Bo?e” i „Maryjo, Obro?czyni nasza”, a podczas powita? kilka razy podkre?lono polsko?? papie?a.

Po mszy ?w. w Drogheda papie? powróci? do Dublina. Przeje?d?aj?cego z lotniska do pa?acu prezydenta papie?a wita?y t?umy ludzi. Trasa przejazdu by?a specjalnie iluminowana i udekorowana: pe?no by?o portretów Jana Paw?a II, a cz?sto obok obraz Matki Boskiej Cz?stochowskiej. Raz po raz ukazywa?a si? przy papieskiej i irlandzkiej tak?e polska flaga.

30 wrze?nia w ogrodzie nuncjatury apostolskiej papie? przyj?? na specjalnej audiencji Polaków z Irlandii (w Irlandii mieszka?o wówczas ok. 300 Polaków) i Wielkiej Brytanii. Jan Pawe? II powiedzia? rodakom, ?e nie mog? zapomina? o swoim polskim pochodzeniu i by dawali ?wiadectwo dojrza?o?ci Polski, gruntuj?c jej prawo obywatelstwa w?ród wszystkich narodów Europy i ?wiata oraz s?u?yli celom szlachetnego chrze?cija?skiego uniwersalizmu. Pó?niej papie?
polecia? helikopterem do Galway (zach. Irlandia) na spotkanie z m?odzie?? irlandzk? (przyby?o ok. 400 000 osób). Kiedy papie? sko?czy? kazanie, nagle rozleg? si? ?piew – nawet bardzo udany – „Sto lat” po polsku.

1 pa?dziernika Jan Pawe? II spotka? si? w Limerick z 400-tysi?czn? rzesz? mieszka?ców zachodniej Irlandii. Jest to teren górzysty – czy raczej wysokich pagórków, a wielu jego mieszka?ców zajmuje si? pasterstwem. Dlatego w kazaniu papie? wspomnia? o góralach-pasterzach w Polsce i powiedzia?, ?e czuje si? w Limerick jak u swoich, chwytaj?c tym zebranych za serce.

Z Limerick papie? uda? si? do pobliskiego mi?dzynarodowego portu lotniczego w Shannon, gdzie nast?pi?o jego po?egnanie przez prezydenta republiki i prymasa Irlandii. Po udzieleniu b?ogos?awie?stwa i odegraniu hymnu papieskiego i irlandzkiego papie? przeszed? przed kompani? honorow? przy d?wi?kach orkiestry wojskowej graj?cej „Sto lat” i wszed? do samolotu „?wi?ty Patrick”, który zabra? go do Ameryki. 29 wrze?nia – 1 pa?dziernika 1979 by?y prawdziwie polskimi dniami w Irlandii.

Wydarzenia te s? zatem wspania?a okazja do ponownego zebrania si? ca?ej irlandzkiej Polonii i wspó?utworzenia dzie?a pt. „DOM Jana Paw?a II w Dublinie i Jego ?RODOWISKA”.

Za przyczyn? polskiego papie?a i z Jego woli powsta?a Fundacja Jana Paw?a II w Rzymie. Nast?pnie, z potrzeby ludzkich serc, zacz??y funkcjonowa? Ko?a Przyjació? Fundacji na ca?ym ?wiecie. D?ugo nie by?o takiej inicjatywy w Irlandii. Czy to nie zastanawiaj?ce, ?e tutejsze pionierskie stowarzyszenie powsta?o w?a?nie w roku rocznicy Jego wizyty?

Jestem bardzo szcz??liwa z mo?liwo?ci utworzenia pierwszego Ko?a na terenie Irlandii. Jego powo?anie sta?o si? natomiast faktem dzi?ki ?yczliwo?ci i pomocy OO. Dominikanów: o. Jaros?awa i o. Marka. Obecnie nasze grono stale si? powi?ksza. Ka?dy ofiaruje cz?stk? siebie, w takim zakresie, w jakim jest gotów. Z tych okruszyn ofiarowanych przez uczestników wy?ania si? konkretny plan dzia?ania, który staje si? ho?dem z?o?onym Bogu za ?ycie Karola Wojty?y. A rezultaty… pozostaj? w r?kach Bo?ych.

Ufam, ?e moje osobiste s?owa porusz? Wasze serca i wspólnie stworzymy ?RODOWISKO I DOM na miar? pragnie? i oczekiwa? Jana Paw?a II. B?dzie to niezatarty dowód Jego ?wi?to?ci i ?ywy pomnik s?u??cy ludziom, których On bardzo kocha? i których losem by? zawsze ?ywo zainteresowany. ?wiadectwo o. Jana Góry mo?e by? dodatkowo przyk?adem na to, co b?ogos?awie?stwo Jana Paw?a II mo?e spowodowa?, o ile cz?owiek w nie wierzy.

Warto równie? zwróci? uwag? na fakt, ?e beatyfikacja Jana Paw?a II mo?e nast?pi? w?a?nie w 2009r. To jest drugi powód napisania przez mnie niniejszego zaproszenia.

Zach?cam zatem serdecznie do osobistego kontaktu z Janem Paw?em II i w??czenia si? w dzia?alno?? Ko?a, zarówno jako jego czynny uczestnik b?d? sympatyk. Id?my za wo?aniem Jana Paw?a II: „Odwagi, nie l?kajcie si?!”

Krystyna Bruchlikowska

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie
Adres spotka?: soboty po Mszy ?w. Klasztor Ojców Jezuitów
St. Francis Xavier Church, Gardiner Street Upper, Dublin 1, Ireland

adres e-mail: koloprzyjaciolfjp2@gmail.com
Tel. Krystyna 0872630343
Krzysztof 0877951446
Jaros?aw 0862458897

Share

Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu
Organizowanej przez nas w dniach:
Wylot 22 czerwiec 2009 g.7,00
Powrót 29 czerwiec 2009 g.23,00

Warunkiem zapisu jest wp?ata 150,00 euro na lot w obydwie strony oraz dostarczenie kserokopii paszportu w celu dokonania rezerwacji.
Zg?oszenia przyjmowane s? do wyczerpania miejsc tj. 20 osób.

W dalszej kolejno?ci:
1. do dnia 31.03.2009 przyjmowane b?d? wp?aty na noclegi w Domu Polskim w Rzymie. Cena noclegu 30 e za dob? od osoby tj. 7 x 30 = 210,00
2. do dnia 30.04.2009 przyjmowane b?d? wp?aty na wy?ywienie w Domu polskim:
– kolacje – 12 ex7 =72,00
– ?niadania – 3 e x 7 = 21,00

Ca?kowity koszt pielgrzymki: 453,00 w tym:
1.Lot- 150,00 ( mo?e nieznacznie ulec zmianie)
2.noclegi- 210,00
3. wy?ywienie- 93,00

Pielgrzymka trwa pe?ne 7 dni

W pielgrzymce planujemy uwzgl?dni?:
1.Modlitwy nad grobem Jana Pawla II
2.Zwiedzanie Watykanu
3. Wst?p na audiencje generaln? ( pod warunkiem, ?e Papie? b?dzie w Rzymie)
4. Zwiedzanie Rzymu
5. Wycieczk? autokarowa do Asy?u

adres e-mail: koloprzyjaciolfjp2@gmail.com
Tel. Krystyna 0872630343
Krzysztof 0877951446
Jaros?aw 0862458897
Nadzór nad ca?? inicjatyw? ma nasz opiekun O. Krzysztof Homa
tel.0862225628 email: homak@list.ru

Share

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie

W pa?dzierniku 2008 roku powsta?o Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie. Podstawowy zakres dzia?a? to:

  • Wspieranie Fundacji Jana Paw?a II w Rzymie poprzez dobrowolne ofiary pieni??ne i propagowanie celów i idei fundacji .Wi?cej informacji: www.jp2f.opoka.org.pl.
  • Dzia?alno?? na rzecz najubo?szych , bezdomnych i niezaradnych ?yciowo poprzez osobisty kontakt jako wspó?pracownicy Sióstr Misjonarek Mi?o?ci Matki Teresy w Dublinie.
  • Organizowanie spotka? i imprez otwartych , na których promujemy Osob? Jana Paw?a II i Jego nauczanie, którego my?l? przewodni? jest mi?o?? . Mi?o?? do Boga i do cz?owieka.

Spotkania otwarte odbywaj? si? raz w miesi?cu (w ka?dy drugi poniedzia?ek miesi?ca) zwykle o godz. 19.00 w klasztorze oo. Dominikanów (sala na dole, wej?cie od Dorset Street)oraz w ka?d? sobot? po Mszy ?w.o godz. 19,00 – spotkania dla cz?onków lub kandydatów w Duszpasterstwie Jezuitów w Dublinie.

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest posta? Jana Paw?a II do wspólnej w?drówki jego ?ladami. Fundacje tworz? ludzie, którzy pragn? poznawa? ?ycie i nauczanie Jana Paw?a II.

Adres siedziby:
Duszpasterstwo O.Dominikanów
w Parafii St. Saviour’s
St. Saviour’s Priory,
9-11 Upper Dorset Street,
Dublin 1
adres e-mail: koloprzyjaciolfjp2@gmail.com

Share