Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji?

W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów znacznie staranniej przygotowali si? do ubieg?orocznych wyborów prezydenckich – w samej Irlandii powo?anych by?o 11 komisji wyborczych, które obs?ugiwa?y ponad 14 tys. g?osuj?cych.  Oby?o si? bez kolejek, dzi?ki czemu udzia? w wyborach okaza? sie bezstresowym wydarzeniem dla wi?kszo?ci wyborców. Pomimo tego, cho? frekwencja w?ród zarejestrowanych wyborców przekroczy?a 82 proc., ca?o?ciowo to zalewie jeden na dziesi?ciu Polaków, z szacowanej 150-tysiecznej Polonii irlandzkiej, wzi?? udzia? w glosowaniu.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom g?osuj?cych, poprawiona w?a?nie ordynacja wyborcza zak?ada dla Polaków mieszkaj?cych za granica mo?liwo?? oddawania g?osów korespondencyjnie. U?atwi? ma to udzia? w wyborach wszystkim tym, którzy w dniu wyborów pozostawa? b?d? w pracy lub ich komisje wyborcze oddalone sa o dziesi?tki kilometrów. Albowiem – o ile 11 komisji wyborczych to sporo – o tyle powo?ane sa one jedynie w najwi?kszych irlandzkich miastach, co zak?ada konieczno?? dojazdu dla osób z mniejszych miejscowo?ci oraz regionów. Mo?liwo?? glosowania za po?rednictwem poczty zak?ada opcje rejestracji g?osuj?cych na li?cie wyborczej, po czym pracownicy konsulatu prze?l? na adres zwrotny kart? do glosowania; obowi?zkiem wyborcy b?dzie oddanie g?osu oraz odes?anie karty PRZED data wyborów parlamentarnych na adres placówki konsularnej. Oddane w ten sposób glosy zliczone b?d? ??cznie z kartami w lokalach wyborczych w dniu wyborów.

Aby sprawnie przygotowa? si? do tego przedsi?wzi?cia, Ambasada RP wystosowa?a zapytanie do Forum Polonia o poziom zainteresowania taka forma udzia?u w wyborach w?ród cz?onków stowarzyszonych organizacji oraz mediów. Z przeprowadzonej za po?rednictwem strony internetowej WWW.forumpolonia.org oraz magazynu Polski Express ankiety wynika, ze niemal 68% ankietowanych by?oby zainteresowanych oddaniem g?osu korespondencyjnie. Badani w wi?kszo?ci brali ju? wcze?niej udzia? w wyborach na terenie Irlandii (88,7% ankietowanych) i znacz?ca wi?kszo?? z nich, bo az 92% planuje wzi?? udzia? w wyborach parlamentarnych tej jesieni. Co ciekawe, w opinii znacz?cej wi?kszo?ci respondentów, mo?liwo?? glosowania korespondencyjnego okaza? si? mo?e wa?nym u?atwieniem – w przekonaniu 66% badanych ta forma udzia?u w wyborach mo?e zach?ci? ich znajomych, którzy dotychczas nie brali udzia?u w glosowaniu wcale.

Wybory parlamentarne odb?d? si? jesieni? 2011 roku – o procedurze rejestracji, lokalizacji komisji wyborczych oraz terminie glosowania b?dziemy infomowac na bie??co.

Tekst: Anna Pa?

 

Share