Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "MyCork"

Projekty MyCork w 2009 roku

Projekty MyCork w 2009 roku

Kolejny rok ju? praktycznie za nami, czas na drobne podsumowanie najwa?niejszych wydarze? jakie mia?y miejsce w Stowarzyszeniu MyCork. Przypomn?, ?e w Stowarzyszeniu MyCork dzia?aj? wy??cznie wolontariusze, a projekty s? realizowane z pieni?dzy pochodz?cych ze sk?adek cz?onkowskich i z wp?ywów z reklam na portalu stowarzyszenia. Zapraszam tak?e na stron? Kroniki MyCork: http://kronikamycork.blogspot.com.

MyCork: Festiwal Kultury Polskiej Cork 2009

MyCork: Festiwal Kultury Polskiej Cork 2009

Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci zorganizowa?o w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odby? si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. By? to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

MyCork: III Festiwal Kultury Polskiej

MyCork: III Festiwal Kultury Polskiej

Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci organizuje w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odb?dzie si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. Jest to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

MyCork: Warsztaty R?kodzie?a

MyCork: Warsztaty R?kodzie?a

W ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Cork Stowarzyszenie MyCork chce zorganizowa? kiermasz, z którego dochód b?dzie przeznaczony na dzia?alno?? Society of Saint Vincent De Paul w Cork. W tym celu od 16 sierpnia b.r., przez kolejne 12 niedziel, w NASC b?d? mia?y miejsce Warsztaty R?kodzie?a organizowane przez MyCork.

Na pierwszym spotkaniu, cz?onkowie i sympatycy MyCork spotkali si? w NASC i wspólnie wyplatali wiklinowe ornamenty. Na kolejnych spotkaniach wszyscy ch?tni b?d? mogli wykona? (a przy okazji – nauczy? si? tego) m.in. bi?uteri?, okoliczno?ciowe kartki, figurki z masy solnej, ozdoby ?wi?teczne, itp.

Stowarzyszenie MyCork zaprasza wszystkich zainteresowanych i chc?cych spróbowa? swoich si? w r?kodzielnictwie – a jednocze?nie wesprze? szlachetny cel – na kolejne warsztaty które b?d? mia?y miejsce w ka?d? niedziel?, do 8 listopada w??cznie, w godz. 14.00 – 17.00, w siedzibie NASC przy 35 Mary Street w Cork. Udzia? w zaj?ciach jest bezp?atny i wszystkie potrzebne materia?y b?d? na miejscu.

MyCork: Biesiada Szantowa

MyCork: Biesiada Szantowa

W pi?tek, 7 sierpnia b.r., w pubie An Realt Dearg w Cork mia?a miejsce polska II Biesiada Szantowa, organizowana przez Stowarzyszenie MyCork.

Pomys?odawc? i g?ównym organizatorem “Biesiady Szantowej” jest Adam Ole?. Udzia? w “Biesiadzie…” by? bezp?atny, wszelkie koszty pokry?o Stowarzyszenie MyCork oraz sponsorzy: sklepy “W?dlinka” i “BaDaCZ”. Uczestnicy “Biesiady…” mogli m.in. bezp?atnie posili? si? chlebem z domowym smalcem i ogórkami oraz kie?bas? z grilla. Ch?tnych do udzia?u w zabawie by?o zdecydowanie wi?cej ni? miejsc, ale nikomu nie przeszkadza?o to w wytrwa?ym ?piewaniu szant przy gitarowym akompaniamencie.

Uczestnicy konkursu na najlepszy kostium wilka morskiego mogli wygra? m.in. ufundowane przez Stowarzyszenie MyCork nagrody: butelk? rumu – oraz podwójne wej?ciówki do kina.

MyCork: XXIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: XXIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 18 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Piotr Soboci?ski, bloger, fotograf, podró?nik, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Piotr Soboci?ski (rocznik 1969), autor popularnego bloga o Irlandii opisuj?cego miejsca na Zielonej Wyspie warte zobaczenia: www.pendragon.blog.onet.pl , podró?nik, wspó?pracownik polonijnych gazet i portali internetowych. Zwyci?zca konkursu fotografii amatorskiej zorganizowanej przez Meath Tourism, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath, pasjonat kamieni i prehistorycznych miejsc trudno dost?pnych i pomijanych w przewodnikach.

<!--:pl-->MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane <!--:-->

MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 4 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, orgaznizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. S?awomir Bogucki, w?a?ciciel serwisu komputerowego Magicomp Service dzia?aj?cego w Cork.

W trakcie “Rozmów…” mo?na by?o uzyska? cenne – chocia? wyj?tkowo tego dnia darmowe – porady zwi?zane z codziennym u?ytkowaniem komputera, w tym zwi?zane z przed?u?eniem bezawaryjnego dzia?ania laptopów, a tak?e z prowadzeniem w?asnej firmy w Irlandii – dowiedzieli?my si? m.in. szczegó?owo o wyj?tkowo prostych procedurach otworzenia i prowadzenia w?asnej firmy w Irlandii.

<!--:pl-->Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Cork<!--:-->

Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Cork

W Cork w dniach 25 – 28 czerwca b.r. mia?y miejsce Dni Kultury Chrze?cija?skiej, wspó?organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

By?o to fantastyczne wydarzenie, bez precedensu w historii Polonii w Cork a tak?e – w ca?ej Irlandii. Ca?o?? zosta?a przygotowana przez wolontariuszy, w dodatku przygotowana w pe?ni profesjonalnie, udzia? we wszystkich wydarzeniach w ramach “Dni…” by? bezp?atny dla publiczno?ci.

Miejmy nadziej?, ?e Dni Kultury Chrze?cija?skiej, podobnie jak Festiwal Kultury Polskiej, na stale wpisz? si? w pejza? polonijnych wydarze? w Cork organizowanych przez Stowarzyszenie MyCork.

<!--:pl-->MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 20 czerwca b.r., w Cork mia?y miejsce XXI “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Magdalena Graszk, redaktor naczelna „Munster Wizjer”, bezp?atnej dwuj?zycznej gazety ukazuj?cej si? w Irlandii, czytanej przez Polaków i Irlandczyków. Gazet? mo?na bezp?atnie pobra? m.in. ze strony: www.kerrywizjer.eu.

<!--:pl-->MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 maja b.r., w Cork, mia?y miejsce XX “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Katarzyna Chmara, aktorka aktorka po Wy?szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w ?odzi.

Zagra?a m.in. w produkcjach filmowych irlandzko – polskich. Prowadzi?a Warsztaty Teatralne przy Stowarzyszeniu MyCork. W historii Polonii w Irlandii zapisa?a si? m.in. jako koordynatorka 16 Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork (a drugiego – w historii tego miasta), podczas którego zebrano najwi?ksz? w 2008 r. kwot? w Irlandii. W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli m.in. unikaln? mo?liwo?? obejrzenia filmu “A song for Rebecca” w re?yserii Norah McGettigan – z udzia?em Kasi.