Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II

Ko?o przyjació? Fundacji Jana Paw?a w Dublinie zaprasza w dniu 28 marca – sobota godz. 20,00 na program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II. Jest to spotkanie upami?tniaj?ce 5 rocznic? ?mierci Jana Paw?a II.

Spotkanie odb?dzie si? w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place. Pocz?tek – godz.20,00.

Plan spotkania:

  • Recytacja wierszy Karola Wojty?y program przygotowany przez W?drown? Grup? „Hops” oraz naszych dwóch przedstawicieli- Leszka i Henia.
  • Ma?a agapa dla wszystkich
  • Zbiórka funduszy na ?niadanie wielkanocne bezdomnych Polaków – podopiecznych ko?a.

Share

Poets from Other Countries

As the editors of an anthology of immigrant poetry in Ireland we are asking poets from other countries who live here and who write in English to send us poems for possible inclusion in the anthology. The term „immigrant” includes people who were born outside Ireland and came to live here (first generation), and those who were born here but have parents, or one parent born elsewhere (second generation).

This anthology is intended to reflect the increasing diversity of cultural life in Ireland and to give first and second generation immigrants an opportunity to showcase their distinctive contribution to contemporary Irish literature, as well as to celebrate their difference at the same time.

We aim to have the anthology completed for publication by summer of next year and ask contributors to have their submissions sent in by the end of February 2009. All submissions of two copies of maximum 12-15 poems should be typed and be supplied with the poet’s name, address, and email address printed at the bottom of each page. Also, please, enclose a short covering letter (max. 500 words) and a stamped, self-addressed envelope for editors’ replies and the return of manuscripts.

Please submit two copies each of your poems and letter before the 30th of February to

Borbála Faragó and Eva Bourke
School of English, Drama and Film
University College Dublin
Belfield
Dublin 4

Share

Charytatywny wieczór poezji

Korpusy Pokoju zapraszaj? serdecznie na wyj?tkowy Wieczór Poezji. Wieczór autorski Andrzeja, poety amatora mieszkaj?cego w Irlandii, podczas którego b?dziemy zbiera? fundusze na rehabilitacj? jego chorych córeczek.

Martusia (11 latek), cierpi na pora?enie mózgowe, Igusia (6) natomiast jest przewlekle chora, ma zagro?one nerki i jej stan ostatnio bardzo si? pogorszy?. Dziewczynki wymagaj? sta?ej opieki i kosztownej rehabilitacji.

Wyst?pieniu Andrzeja b?dzie towarzyszy?a muzyka na ?ywo, pocz?stunek oraz inauguracja naszej korpusowej galerii fotografii.

Prosimy o Wasze wsparcie!

14. grudnia, godz. 20.00
salka w podziemiach klasztoru Dominikanów
przy Upper Dorset Street, Dublin 1

Share

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

16. pa?dziernika w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square w Dublinie, mia? miejsce wieczór po?wi?cony poezji Zbigniewa Herberta. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Roku Herberta (10 rocznica ?mierci Poety).

Z inicjatywy Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, do udzia?u w wieczorze zaproszono noblist? Seamusa Heaneya. Impreza zosta?a zorganizowana przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie we wspó?pracy z Fundacj? Kulturaln? Ireland-Poland Cultural Foundation i Ambasad? RP w Dublinie.

Przy wype?nionej do ostatniego miejsca sali, Seamus Heaney mówi? o ?yciu i poezji Herberta oraz przeczyta? wybór utworów w przek?adzie na angielski, a tak?e w?asny wiersz, który napisa? na wiadomo?? o ?mierci Herberta. Kilka wierszy Herberta po polsku odczyta? Jerzy Jarniewicz (znany t?umacz, poeta i krytyk literacki).

Seamus Heaney (ur.1939) jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1995. Profesor poezji w Oxford i retoryki w Harvard University, jest przyjacielem Polski (a szczególnie polskich poetów). Towarzystwo Irlandzko-Polskie ma d?ugoletni? historie kontaktów z dr.Heaney’em. Noblista jest honorowym cz?onkiem Towarzystwa.

Przygotowa?a Hanna Dowling
Share