Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem mi?dzynarodowym finansowanym przez Uni? Europejsk?, w ramach którego udzielana jest pomoc m?odym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencja?u na zagranicznym rynku pracy.

Projekt jest finansowany przez Komisj? Europejsk? w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Projekt jednoczy si?y siedmiu organizacji do?wiadczonych w takich dziedzinach jak szkolenia, edukacja, komunikacja, praca na rzecz imigrantów, w celu opracowania modu?ów szkoleniowych, maj?cych zastosowanie we wszystkich pa?stwach cz?onkowskich UE.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie m?odych imigrantów oraz polepszanie ich sytuacji na rynku pracy poprzez u?atwienie dost?pu do ró?nego rodzaju szkole?, lepszego zatrudnienia oraz budowania planu kariery zawodowej. Cel ten b?dzie realizowany poprzez:

 • wspieranie lepszego zrozumienia dla tendencji na rynku pracy oraz praw pracowniczych
 • polepszenie zdolno?ci pracowników w zakresie komunikacji mi?dzyludzkiej oraz umiej?tno?ci pracy w grupie
 • zwi?kszenie konkurencyjno?ci uczestników w zakresie ubiegania si? o prac? w sytuacji kiedy staraj? si? o ni? podobnie wykwalifikowani obywatele danego kraju, pomagaj?c im w tworzeniu elektronicznego portfolio kariery oraz efektywnego wykorzystywania narz?dzi marketingowych online
 • promowanie wiedzy w zakresie dost?pno?ci oraz mo?liwo?ci skorzystania z oferty szkoleniowej i edukacyjnej kraju przyjmuj?cego
 • dog??bne zrozumienie barier napotykanych przez m?odych imigrantów w krajach partnerskich oraz stworzenie praktycznych wskazówek w celu ich przezwyci??ania
 • przeniesienie i dostosowanie aktualnie istniej?cych zasobów szkoleniowych poprzez tworzenie nowych rozwi?za? ??cz?cych tradycyjn? nauk? i tre?ci online, przeprowadzenie testu pilota?owego na grupie docelowej w celu zapewnienia wysokiej jako?ci proponowanych rozwi?za?
 • promowanie kursu oraz rozpowszechnianie jego szerokiego zastosowania ze szczególnym uwzgl?dnieniem podmiotów spo?ecznych maj?cych kontakt z imigrantami, instytucji kszta?cenia i szkolenia zawodowego oraz innych podmiotów maj?cych potencja? do popularyzowania kursu
 • powszechne przyczynianie si? do rozwoju osobistego imigrantów i wykorzystania ich potencja?u w zwi?kszaniu ich udzia?u na rynku pracy i w gospodarce
 • rozpowszechnianie pogl?du mówi?cego o pozytywnych aspektach ró?norodno?ci kulturowej w miejscu pracy, poprawa stosunków spo?ecznych oraz integracji spo?eczno?ci poprzez u?atwienie m?odym imigrantom dost?pu do ró?nych mo?liwo?ci pozyskania zatrudnienia.
 •  

  Wiecej informacji:
  Share

  Europeajskie Dni Pracy i Informacji

  Europeajskie Dni Pracy i InformacjiW dniach 27-28 marca 2009 odb?d? si? w Dublinie Europejskie Dni Pracy i Informacji.

  Informacji na temat pracy oraz mo?liwo?ci zatrudnienia oraz warunków ?ycia i pracy udziela? b?d? pracodawcy oraz doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi) z nast?puj?cych krajów: Belgia, Holandia, Hiszpania, Litwa, ?otwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, S?owenia, S?owacja.

  FÁS Jervis Street Training Centre,
  Jervis (Jervis Street), Dublin 1

  Pi?tek – 27 marca – godz. 17.30 – 21.00
  Sobota – 28 marca – godz. 10.00 – 16.00

  WST?P WOLNY

  Share

  Work and Business Start up in PolandPraca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce

  Polish Information Day – Work and Business Start up in Poland

  If you are interested in Employment Opportunities in Poland call to the FAS Employment Office in Limerick

  For additional information please call:
  Tel . ; 061 497917 (Mary Penny, FAS Limerick)
  Tel . ; 065 6868284 (Anne McCormack, FAS Ennis)
  Tel . ; 01 607 0778 (Kamila W?glicka, FAS Dublin)

  FAS Employment Office
  Pery Court
  Upper Mallow Street
  LimerickOtwarty Dzie? Informacyjny – Praca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce

  Informacji i indywidualnych porad na temat :
  – Mo?liwo?ci i warunków pracy w Polsce
  – Zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej w Polsce i potencjalnych zrod?ach dofinansowania
  – Kwestii podatkowych

  Udziela? b?d?:
  – Polscy Doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi)
  – Specjalista z zakresu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej
  – Przedstawiciele Revenue

  FAS Employment Office
  Pery Court
  Upper Mallow Street
  Limerick

  Pi?tek 27-02-2009
  Sobota 28-02-2009

  Po dodatkowe informacje zadzwo?:
  Tel . ; 061 497917 (Mary Penny, FAS Limerick)
  Tel . ; 065 6868284 (Anne McCormack, FAS Ennis)
  Tel . ; 01 607 0778 (Kamila W?glicka, FAS Dublin)

  Share