MyCork: XXIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 18 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXIII „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by? p. Piotr Soboci?ski, bloger, fotograf, podró?nik, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Piotr Soboci?ski (rocznik 1969) – znany bardziej jako Pendragon, autor popularnego bloga o Irlandii opisuj?cego miejsca na Zielonej Wyspie warte zobaczenia: www.pendragon.blog.onet.pl, podró?nik, wspó?pracownik polonijnych gazet i portali internetowych.

Zwyci?zca konkursu fotografii amatorskiej zorganizowanej przez Meath Tourism, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath, pasjonat kamieni i prehistorycznych miejsc trudno dost?pnych i pomijanych w przewodnikach. Autor cyklu krótkich filmów „my irish roads” na youtube, które przy okazji kr?ci je?d??c samochodem po Irlandii: http://www.youtube.com/user/uterpendragon

Znalaz? si? w Irlandii przez przypadek i niewiele o niej wiedz?c odkry? j? dla siebie. Zawodowo do?wiadczony w ró?nych kierunkach, o swoim wykszta?ceniu mówi rzadko, bo uwa?a, ?e wa?niejsze s? umiej?tno?ci i ?e studia to by?a tylko strata czasu. Obecnie planuje otworzy? w?asn? firm? i oprowadza? wycieczki po ciekawych miejscach w Irlandii.

Share

MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 4 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXII „Rozmowy (nie)Kontrolowane”, orgaznizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by? p. S?awomir Bogucki, w?a?ciciel serwisu komputerowego Magicomp Service: www.magicomp.ie dzia?aj?cego w Cork.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

S?awomir Bogucki, ur. w 1970 roku, ?onaty, ojciec czwórki dzieci. Przed Irlandi? – mieszka? tak?e w Austrii. W Irlandii jest od lipca 2005 r. W 2006 r. za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?: remonty – i serwis komputerowy. Stale inwestuje i rozwija swój biznes. Marzenia S?awka to: szcz??liwa rodzina, zdrowe i wykszta?cone dzieci, w?asny domek nad jeziorem gdzie? na wiosce, daleko do zgie?ku. Docelowo planuje zamieszka? w jakim? ciep?ym kraju.

W trakcie „Rozmów…” mo?na by?o uzyska? cenne – chocia? wyj?tkowo tego dnia darmowe – porady zwi?zane z codziennym u?ytkowaniem komputera, w tym zwi?zane z przed?u?eniem bezawaryjnego dzia?ania laptopów, a tak?e z prowadzeniem w?asnej firmy w Irlandii – dowiedzieli?my si? m.in. szczegó?owo o wyj?tkowo prostych procedurach otworzenia i prowadzenia w?asnej firmy w Irlandii.

Dodatkowo, w?ród uczestników „Rozmów…”, zosta?y rozlosowane nagrody ufundowane przez naszego Go?cia: m.in. program antywirusowy „Kaspersky” oraz p?yty do zapisywania danych. Ponadto ka?dy uczestnik „Rozmów…” otrzyma? 10% zni?k? na us?ugi w firmie p. S?awomira Boguckiego.

Share

MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 20 czerwca b.r., w Cork mia?y miejsce XXI „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by?a p. Magdalena Graszk, redaktor naczelna „Munster Wizjer”, bezp?atnej dwuj?zycznej gazety ukazuj?cej si? w Irlandii, czytanej przez Polaków i Irlandczyków. Gazet? mo?na bezp?atnie pobra? m.in. ze strony: www.kerrywizjer.eu.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Magdalena Graszk urodzi?a si? 20 lutego 1981 roku. Swoj? zawodow? karier? zaczyna?a jako agent celny, ale szybko zorientowa?a si?, ?e to nie jest to, czym chcia?aby si? zajmowa?. Ju? jako ma?a dziewczynka uwielbia?a pisa? wiersze i opowiadania, ale ca?kowicie spe?niona w tej dziedzinie poczu?a si? dopiero w 2002 roku, gdy rozpocz??a prac? jako dziennikarka w „7 Dni Powiatu Stargardzkiego”, najwi?kszej z gazet w mie?cie, w którym mieszka?a. Jako redaktor „7 Dni” zajmowa?a si? sprawami spo?ecznymi, o?wiatowymi, interwencyjnymi, a pó?niej tak?e politycznymi. Oprócz pisania zaj??a si? promocj? i organizacj? imprez takich jak np. wystawy psów nierasowych, jarmark tradycji miejskich i wiejskich itd. W tym czasie rozpocz??a równie? wspó?prac? z miesi?cznikiem „Teraz Stargard” oraz „Gazet? Wyborcz?”. Jej dodatkowym zaj?ciem by?o pisanie przemówie? dla znanych lokalnych polityków.

Po przyje?dzie na Zielon? Wysp? w 2006 roku rozpocz??a wspó?prac? z gazet? „Polski Express”, a w pó?niejszym czasie tak?e z „?yciem w Irlandii”. Od 2007 roku jej teksty publikowa?a tak?e „Polska Gazeta”. Artyku?y Magdy Graszk mo?na by?o czyta? mi?dzy innymi na www.gazetapraca.pl (np. „Emigranci chc? si? pokaza?”) , www.gazeta.ie ( np. „Gdy bliscy zostali daleko”, „100 euro za niani?”), www.londyn.gazeta.pl oraz www.onet.eu (np.”Zwi?zek, który pokona kilometry” ).

W grudniu 2008 zosta?a naczeln? dwuj?zycznej gazety „Munster Wizjer”, któr? czytaj? zarówno Polacy, jak i Irlandczycy.

Share

MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 maja b.r., w Cork, mia?y miejsce XX „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by?a p. Katarzyna Chmara, aktorka.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Katarzyna Chmara, urodzona w 1976 roku, aktorka po Wy?szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w ?odzi. Od 6 lat, przez zupe?ny przypadek, zwi?zana z Irlandi?. Póki co, w czasie oczekiwania na upragniony powrót do kraju, stara si? robi? to i owo w tutejszej rzeczywisto?ci.

W historii Polonii w Irlandii zapisa?a si? m.in. jako koordynatorka 16 Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork (a drugiego – w historii tego miasta), podczas którego zebrano najwi?ksz? w 2008 r. kwot? w Irlandii.

Zagra?a m.in. w produkcjach filmowych irlandzko – polskich. Prowadzi?a Warsztaty Teatralne przy Stowarzyszeniu MyCork.

Marzenia Kasi to: wróci? na sta?e do Polski, pracowa? w swoim zawodzie – aktora, ?piewa?…

Filmografia Katarzyny Chmary w internecie:
Etiudy szkolne PWSFTviT: www.filmpolski.pl/fp/index.php/318015
Film fabularny: www.filmpolski.pl/fp/index.php/1128553
Teatr Tv: www.filmpolski.pl/fp/index.php/518030

W trakcie spotkania uczestnicy „Rozmów…” mieli m.in. unikaln? mo?liwo?? obejrzenia filmu „A song for Rebecca” w re?yserii Norah McGettigan – z udzia?em Kasi.

Share

MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 16 maja b.r., w Cork mia?y miejsce XIX „Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by? p. Józef Andrzej Urban, podró?nik i nauczyciel geografii w Polskiej Szkole w Cork.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Józef Andrzej Urban, ur.01.01.1956, absolwent Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunku geografii, po uko?czeniu studiów, aby otworzy? w?asn? firm? musia? zda? egzaminy mistrzowskie jako hydraulik i murarz. W 1982 roku otworzy? firm? budowlan?, która dzia?a?a do roku 2003, 21 lat dzia?alno?ci pozwoli?o firmie na zdobycie wielu odznacze? bran?owych: Z?oty Instalator dla Najlepszych –1995 r, Z?ota odznaka „Zas?u?ony dla Budownictwa” oraz wiele innych.

Przez pewien okres by? prezesem oddzia?u pozna?skiego Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, a zarazem cz?onkiem prezydium Krajowej Rady PKTGGiK.

Sytuacja w Polsce, brak zlece? i nagminne nie p?acenie za wykonane prace spowodowa?y likwidacj? dzia?alno?ci. Wyjecha? do pracy, pocz?tkowo do Niemiec, Francji i w 2004 trafi? do Irlandii.

Czas, kiedy prowadzi? firm? w Polsce, pozwoli? mu na realizacj? marze?, czyli podro?y i zwiedzania, a tak?e dokumentowania tego zdj?ciami. Zwiedzi? prawie ca?? Europ? (poza Albani? i Islandi?), du?? cz??? Azji i troszk? Afryki. Obecnie podró?uje po Irlandii odkrywaj?c uroki Zielonej Wyspy.

O podró?ach p. Józefa po Irlandii mo?na przeczyta? na jego blogach: www.cork-jozek.blog.onet.pl ; www.jozek-cork.blog.onet.pl ; www.jozek-urban.blog.onet.pl.

W?ród uczestników „Rozmów…” zosta?y rozlosowane 3 wej?ciówki: dwie podwójne do kina i jedna na wyst?p Ireneusza Krosnego, który za tydzie? b?dzie go?ci? w Cork.

Share