WO?P w Irlandii: MyCork zebra? najwi?cej!

Podczas tegorocznego Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Irlandii – Sztab Stowarzyszenia MyCork zebra? najwi?cej: dok?adnie 8609 euro.

W tym roku kwestowali?my na zakup sprz?tu medycznego, który umo?liwi wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

Wyniki zbiorki poszczególnych sztabów w Irlandii przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Stowarzyszenie MyCork: 8609 euro
The Polish Express Ltd.: 8108,62 euro
Galway Irish Polish Association: 4157,56 euro
Irish Polish Art Agency: 4150,80 euro

Równie? w ubieg?ym roku to w?a?nie wo?p-owy sztab MyCork zebra? najwi?cej w Irlandii.

Share

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Kolejny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Dublinie odb?dzie si? w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2. Jest wspierany przez osoby i organizacje uczestnicz?ce w Forum Polonia m.in. IPS, Foka, SIPTU, Polski Herald. Forum przygotowa?o te? Wyborczy Punkt Informacyjny.

Ju? po raz trzeci redakcja magazynu Polski Express oraz zaprzyja?nione instytucje i osoby prywatne zapraszaj? na fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy – w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku kwestowa? b?dziemy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. Tegoroczny sztab g?ówny mie?ci? si? b?dzie w samym centrum Dublina, w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2 (naprzeciw Central Bank). Ca?a impreza wystartuje o godzinie 15.00, a gra? i licytowa? b?dziemy do pó?nocy!

Tym razem WO?P-ow? publiczno?? porwie wybuchowa mieszanka jazzu, funk i gor?cych rytmów salsy! Na trzech pi?trach eleganckiego klubu Le Cirk gra? b?d? najlepsi muzycy: od legend saksofonu, przez uroczych ch?opaków z boysbandu Millionaire Boyz, po czarowne divy ?piewaj?ce standardy bluesowe, zakr?conych DJ-ów, szalonych tancerzy z grupy Afrimania, autentycznych buskerów wprost z ulic Dublina, polsko-s?owacki folk, b?bniarzy, tancerki samby i … wiele gwiazd-niespodzianek!

Konferansjerzy, pomi?dzy wyst?pami muzyków, licytowa? b?d? WO?P-owe fanty: p?yty z autografami polskich gwiazd, karnety na sesje fotograficzne, wej?ciówki do kin i teatrów, albumy i gad?ety przekazane przez polityków z pierwszych stron gazet, ambasadorski krawat i korzenne ?ledzie pani ambasadorowej, bi?uteri?, kursy kitesurfingu, kalendarz ze zdj?ciami z powstaj?cej komedii erotycznej, vouchery na zabiegi urodowe i wiele wi?cej!

W wyborczym Punkcie Informacyjnym Forum Polonia b?dziemy udziela? informacji na temat Wyborów Lokalnych w Irlandii. B?dzie si? te? mo?na zarejestrowa?.

Ka?dy fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy to równie? gratka dla mi?o?ników sztuki – na nasz apel entuzjastycznie odpowiedzieli wspaniali malarze, fotografowie, graficy! Przez ca?y dzie? naszego fina?u trwa? b?d? aukcje sztuki – licytowa? b?dziemy prace polskich i irlandzkich artystów, m.in. Bartosza Ko?aty, Agaty Stoi?skiej, Katarzyny Gajewskiej, Anity Damas, Andrzeja Mazura, Marty Waku?y-Mac, Anity Kulon, Huberta Szyperskiego, Ani Witowskiej, Tomasza Olejnika i wielu, wielu innych!

„W naszym rozumieniu, w idei Orkiestry nigdy nie chodzi?o o bicie rekordów – owszem, to wspania?e, kiedy udaje si? zebra? wielkie sumy pieni?dzy, które mo?emy pó?niej przekaza? dla ratowania ?ycia i zdrowia polskich dzieci – mówi Anna Pa?, szefowa dubli?skiego sztabu WO?P. – Przede wszystkim chodzi jednak o ten wspania?y gest solidarno?ci i t? cudown? energi?, jaka p?ynie z tysi?cy czerwonych serduszek, przyklejonych tego styczniowego dnia do p?aszczy, kurtek, swetrów… To równie? okazja, by pokaza?, i? polska emigracja w Irlandii nie odcina korzeni i gotowa jest ide? pomocy charytatywnej nie?? ze sob? daleko poza granice Polski. A nade wszystko – to po prostu wspania?y dzie?, ?wi?to muzyki, sztuki i dobrych wibracji, ponad podzia?ami!”

Zapraszamy wszystkich!

Data: 11.01.2009 (niedziela)

Miejsce: Le Cirk Jazz Club, Dame Street, Dublin 2 (naprzeciw Central Bank)

Start: 15.00

Wst?p: FREE!

Szczegó?y: www.PolskiExpress.ie

Wspieraj? nas: MeshMash Design, Golden Sun, In-Focus Photography, Salon Perfect Lady, Irish-Polish Society, Foka and Friends Culture Foundation, Salon Obsessions, Irish Film Institute, Muzeum Nr29, SIPTU, PPD-Poradnia Psychologiczna Dublin, Western Union, Sun Ireland, Afrimania-International Dance Academy, Millionaire Boyz, Abbey Theatre, Polska Szko?a Kitesurfingu www.kite-way.com, Instituto Cervantes, Studio Atraction.

Sponsorzy:

Ambasada RP w Dublinie, AXA, call15, Joyce Scholl of English, Studio Hills, EPS, Polish School of English

Media:

Polski Express, Polski Herald, Totally Dublin, nadajemy.ie, ITVE.pl

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy ju? po raz 17-ty zbiera? b?dzie pieni?dze, przeznaczone na pomoc najm?odszym pacjentom polskich szpitali. Has?em tegorocznego fina?u jest wczesne wykrywanie nowotworów w?ród dzieci.

W latach 1993-2006, Fundacja WO?P zebra?a ponad 73 miliony dolarów.

Pierwszy fina? dubli?skiego WO?P odby? si? w styczniu 2007 – podczas ca?odniowej imprezy w Temple Bar Music Centre, uda?o nam si? zebra? 21 894,70 euro. W roku 2008, kiedy grali?my w klubie Voodoo Lounge, zebrali?my 10 209,95 euro.

Share

MyCork: przygotowania do WO?P w toku

[lang_pl]
W sobot?, 13 grudnia, mia?o miejsce kolejne spotkanie osób zaanga?owanych w prace nad Fina?em Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork. Przypomn?, ?e Dzi?ki Stowarzyszeniu MyCork – WO?P zagra w Cork ju? po raz trzeci.

Bo?ena Deptu?a, koordynator Fina?u WO?P w Cork, przedstawi?a zebranym post?p prac nad organizacj? Fina?u, omówili?my niektóre zagadnienia techniczne, zosta?o zg?oszonych tak?e kilka nowych projektów które mo?na zrealizowa? podczas Fina?u WO?P. Zosta?o zgromadzonych ju? sporo przedmiotów na wielkoorkiestrowa aukcj?, ale ci?gle czekamy na kolejne.

Przede wszystkim – czekamy na zg?oszenia wolontariuszy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt, najlepiej na adres e-mail: wosp@mycork.org [/lang_pl]

Share