W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W niedziel? 10 kwietnia odb?dzie si? w Irlandii szczegó?owy Powszechny Spis Ludno?ci, czyli Census. Jego celem jest policzy? ka?d? osob?, która tego dnia przebywa w Irlandii.

PAMI?TAJ, BY W NIEDZIEL? WYPE?NI? FORMULARZ SPISOWY I ODDA? GO RACHMISTRZOWI.

JE?LI MASZ PYTANIA LUB NIE OTRZYMA?E? FORMULARZA, ZADZWO? DO NAS: 0863231184, 0851015929 lub 086 410 7788.

Wi?cej o Spisie Powszechnym 2011:
* www.census.ie
* www.forumpolonia.org/census
* w polonijnych mediach
* Polscy rachmistrzowie w Dublinie, Cork i Waterford odpowiedzi? na pytania i w?tpliwo?ci:
0863231184 lub 0851015929 , lub 086 410 7788.

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze!
Prze?lij email znajomym.

Share

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Forum Polonia apeluje by Polacy wzi?li udzia? w Spisie Powszechnym 2011 w Irlandii. Roze?lij informacje do Polaków.

Spis ludnos?ci, Census, odbywa sie? w Irlandii co 5 lat. W tym roku b?dzie mia? miejsce w niedziele?, 10 kwietnia.

Na krótko przed ta? data? rachmistrz spisowy dostarczy Pan?stwu do domu formularz spisowy. Jes?li zajdzie potrzeba Rachmistrz pomoz?e takz?e Pan?stwu przy wype?nianiu formularza lub udoste?pni jego t?umaczenie 1_PR_9423_Polish_x10-2).

Informacje podane przez Pan?stwa pos?uz?a? do planowania i zarza?dzania s?uz?bami publicznymi. Poznanie rzeczywistej liczby Polaków pozwoli na adekwatne planowanie serwisów. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomo?ci angielskiego, o liczbie dzieci, których j?zykiem ojczystym jest polski, o tym ile nas mieszka w danym rejonie Irlandii poka?e zapotrzebowanie na serwisy ?wiadczone w j?zyku polskim i ma szans? prze?o?y? si? na adekwatn? liczb? szpitali, lekarzy, linii autobusowych…

Informacje sa? ca?kowicie poufne i nigdy nie zostana? udoste?pnione innym organom rza?dowym. Poufnos?c? danych gwarantowana jest ustawowo.

Rachmistrz odbierze formularz przed 9 maja.

SPIS POWSZECHNY jest OBOWIA?ZKOWY I POUFNY. Zajmie Ci tylko PAR? MINUT.
Informacje o Spisie Powszechnym 2011

• Co to takiego „spis powszechny”?
• Kiedy jest najbli?szy spis powszechny?
• Czy musz? wype?ni? formularz?
• Co musz? zrobi??
• Czy informacje s? traktowane jako poufne?
• Do czego wykorzystywane s? informacje zebrane w spisie?
• Gdzie mog? uzyska? pomoc?

Informacji po polsku udzieli te? Anna Pa?  tel.: 0864107788.

Chcesz promowa? udzia? w Censusie 2011? Dowiedz si?, jak Forum Polonia mo?e Ci? wesprze?.

Udzia? w Censusie 2011 promuj? ju? :

Cairde Balbriggan (Emilia Marchelewska)
Cairde Dublin City Centre (Emilia Marchelewska)
Centrum Kszta?cenia Uzale?nionych, Dublin
Centrum Together Razem, Cork (Wojciech Bia?ek)
Dom Polski / POSK Dublin
Gazeta.ie
Mosaika Events (Anna Pospieszy?ska)
Multicity Kilkenny (Anna Michalska)
Nadajemy.ie
Nasz G?os
Niamh Nestor, Co. Mayo
Konsulat RP w Irlandii
Polska Gazeta
Polska Szko?a Sen / Ksiegarnia Sen, Dublin (Agnieszka Matys, Tomasz Bastkowski)
Polski Express (Anna Pa?)
Siwy Dym, Dublin City FM
Stowarzyszenie MyCork (Iza Krygiel)
Stowarzyszenie Polsko Irlandzkie (Krzysztof Kiedrowski)
Waterpol, Waterford (Iwa i Krzysiek Wi?niewscy)
Zwi?zki Zawodowe Siptu (Barnaba Dorda)

****

Prowadzenie projektu: Emilia Marchelewska, Anna Pa?
Inicjatywa: Emilia Marchelewska

Share