Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Wybory"

Wybory Parlamentarne 2011 - rejestracja do 6 października!

Wybory Parlamentarne 2011 – rejestracja do 6 października!

Zgłaszanie się do spisu wyborców Tylko do 6 października istnieje możliwość zgłaszania konsulom zamiaru głosowania za granicą – zamiar ten może być zgłoszony ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także […]

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji? W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów […]

Zosta? partnerem kampanii GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ

Zosta? partnerem kampanii GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ

Forum Polonia prowadzi akcj? profrekwencyjn? w zwi?zku z wyborami prezydenckimi we wspó?pracy z Koalicj? „Masz G?os Masz Wybór” z Polski. Akcja GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ ma charakter apolityczny i jej celem jest zach?canie Polaków do udzia?u w g?osowaniu. Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne, media i organizacje z Irlandii do zaanga?owania si? w ca?? akcj?. Kampania ma na […]

<!--:pl-->Podsumowanie konferencji - Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnych<!--:-->

Podsumowanie konferencji – Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych

28 kwietnia w Domu Polskim odby?a si? konferencja organizowana przez Forum Polonia „Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009”. W spotkaniu uczestniczyli polscy kandydaci do wyborów lokalnych w Irlandii z ramienia trzech najwi?kszych partii: Fianna Fail, Fine Gael, Labour Party, a tak?e przedstawiciele Dublin City Council, akademicy uniwersyteccy, irlandzcy politycy, przedstawiciele organizacji polonijnych i dziennikarze.

<!--:en-->Opportunities and Challenges - Poles in the Local Elections, Ireland 2009<!--:--><!--:pl-->Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009<!--:-->

Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009

[:pl]Mini konferencja i dyskusja przy okr?g?ym stole pod has?em: Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009 odb?dzie si? w niedziel?, 26 kwietnia 2009 w Domu Polskim w Dublinie.
[:en]Round table discussion, Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009 will take place on Sunday, April 26th at the Polish House in Dublin.