Wybory Parlamentarne 2011 – rejestracja do 6 października!

Wybory Parlamentarne 2011 – rejestracja do 6 października!

Zgłaszanie się do spisu wyborców

Tylko do 6 października istnieje możliwość zgłaszania konsulom zamiaru głosowania za granicą – zamiar ten może być zgłoszony ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.
Obecność w spisie gwarantuje nam możliwość zagłosowania w wybranym lokalu wyborczym w państwie, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów.

Rejestracja do wyborów w Dublinie: TUTAJ.

Wesprzyj akcję społeczną na facebooku: Wybory – Zagłosuj – Będziesz miał prawo narzekać

Siedziby komisji wyborczych w Irlandii:
Dublin – RDS (Royal Dublin Society), Ballsbridge, Dublin 4
Cork – The Montenotte Hotel, Middle Glanmire Road
Galway – Holy Trinity National School, Walter Macken Road, Mervue
Waterford – ISU, Barrack Street, Mount Sion

GARŚĆ INFORMACJI:

Sejm i Senat – zadania i kompetencje
9 października 2011r. wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. 460 posłów tworzy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 100 senatorów tworzy Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm i Senat to z kolei polski parlament, dlatego na Sejm RP mówi się czasem „izba niższa polskiego parlamentu” a na Senat RP – „izba wyższa polskiego parlamentu” lub „po prostu – druga izba parlamentu”. Sejm i Senat sprawują w Polsce władzę ustawodawczą, co oznacza, że głównym zadaniem parlamentu jest tworzenie prawa obowiązującego każdego z nas.
Ponadto Sejm ma największy wpływ na skład personalny Rady Ministrów – a więc polskiego rządu. To rząd sprawuje tzw. władzę wykonawczą, która sięga do naszego życia codziennego za pomocą urzędów, do których musimy chodzić (Urząd Skarbowy, ZUS, biuro paszportowe), także poprzez funkcjonowanie policji, wojska, straży pożarnej. Obsada personalna Rady Ministrów (stanowiska Prezesa Rady Ministrów – czyli Premiera – i innych ministrów, ich zastępców) jest w ogromnym stopniu odzwierciedleniem składu politycznego Sejmu. Odzwierciedleniem tego, ilu posłów mają poszczególne ugrupowania, ponieważ do stabilnego rządu potrzebna jest liczba co najmniej 231 posłów, popierających rząd. W istocie rzeczy właśnie o tym zdecydujemy 9 października.
Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, parlamentowi przysługuje też prawo udziału w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej.
Naturalnie Sejmowi i Senatowi przysługuje znacznie więcej kompetencji kreacyjnych (kompetencji do wyboru lub współwyboru określonych osób) na funkcje państwowe. Tytułem przykładu można wymienić: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Co może załatwić dla mnie poseł lub senator?
Takie pytanie nie jest właściwie postawione. Poseł czy senator nie jest wysłannikiem reprezentującym w Sejmie swoich wyborców. Tak długo jak tego nie zrozumiemy, będziemy rozczarowani każdym posłem i każdym senatorem. Oni nie załatwiają niczego dla konkretnego wyborcy, ponieważ poseł czy senator nie jest pełnomocnikiem konkretnego wyborcy. Zgodnie z Konstytucją, posłowie i senatorowie są reprezentantami całego Narodu, a nie tylko okręgu wyborczego, z którego zostali wybrani.
Poseł i senator mają po prostu dobrze wykonywać swoje obowiązki. W ten sposób jakość polskiego prawa ma szansę stawać się coraz lepsza. Jaśniejsze i bardziej przejrzyste prawo a także prawo pełniej realizujące zasady konstytucyjne (np. zasadę równości) sprawi, że życie wyborcze, głosowanie do obydwu izb parlamentu odbędzie się w tych samych obwodach wyborczych.

Jak mogę zobaczyć kto kandyduje?
Są dwa zasadnicze sposoby, aby dowiedzieć się, kto kandyduje na posła a kto na senatora w określonym okręgu wyborczym. Po pierwsze źródłem takiej informacji są obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych komitetach wyborczych i wykazie nazwisk kandydatów. Muszą one zostać rozplakatowane do dnia 29 września. Będą także dostępne przed wejściem do obwodowej komisji wyborczej w formie plakatu. Drugim niezawodnym sposobem jest strona Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl i zakładka wizualizacja wyborów parlamentarnych 2011, gdzie po zarejestrowaniu list kandydatów będzie można zapoznać się z nazwiskami osób kandydujących we wszystkich okręgach wyborczych. Niestety, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat kandydatów, poznać ich CV, dotychczasowe dokonania czy program wyborczy, musimy liczyć na serwisy wyborcze partii startujących w wyborach albo samych kandydatów.

Materiał przygotowany we współpracy z kampanią Masz Głos Masz Wybór

Share

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji?

W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów znacznie staranniej przygotowali si? do ubieg?orocznych wyborów prezydenckich – w samej Irlandii powo?anych by?o 11 komisji wyborczych, które obs?ugiwa?y ponad 14 tys. g?osuj?cych.  Oby?o si? bez kolejek, dzi?ki czemu udzia? w wyborach okaza? sie bezstresowym wydarzeniem dla wi?kszo?ci wyborców. Pomimo tego, cho? frekwencja w?ród zarejestrowanych wyborców przekroczy?a 82 proc., ca?o?ciowo to zalewie jeden na dziesi?ciu Polaków, z szacowanej 150-tysiecznej Polonii irlandzkiej, wzi?? udzia? w glosowaniu.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom g?osuj?cych, poprawiona w?a?nie ordynacja wyborcza zak?ada dla Polaków mieszkaj?cych za granica mo?liwo?? oddawania g?osów korespondencyjnie. U?atwi? ma to udzia? w wyborach wszystkim tym, którzy w dniu wyborów pozostawa? b?d? w pracy lub ich komisje wyborcze oddalone sa o dziesi?tki kilometrów. Albowiem – o ile 11 komisji wyborczych to sporo – o tyle powo?ane sa one jedynie w najwi?kszych irlandzkich miastach, co zak?ada konieczno?? dojazdu dla osób z mniejszych miejscowo?ci oraz regionów. Mo?liwo?? glosowania za po?rednictwem poczty zak?ada opcje rejestracji g?osuj?cych na li?cie wyborczej, po czym pracownicy konsulatu prze?l? na adres zwrotny kart? do glosowania; obowi?zkiem wyborcy b?dzie oddanie g?osu oraz odes?anie karty PRZED data wyborów parlamentarnych na adres placówki konsularnej. Oddane w ten sposób glosy zliczone b?d? ??cznie z kartami w lokalach wyborczych w dniu wyborów.

Aby sprawnie przygotowa? si? do tego przedsi?wzi?cia, Ambasada RP wystosowa?a zapytanie do Forum Polonia o poziom zainteresowania taka forma udzia?u w wyborach w?ród cz?onków stowarzyszonych organizacji oraz mediów. Z przeprowadzonej za po?rednictwem strony internetowej WWW.forumpolonia.org oraz magazynu Polski Express ankiety wynika, ze niemal 68% ankietowanych by?oby zainteresowanych oddaniem g?osu korespondencyjnie. Badani w wi?kszo?ci brali ju? wcze?niej udzia? w wyborach na terenie Irlandii (88,7% ankietowanych) i znacz?ca wi?kszo?? z nich, bo az 92% planuje wzi?? udzia? w wyborach parlamentarnych tej jesieni. Co ciekawe, w opinii znacz?cej wi?kszo?ci respondentów, mo?liwo?? glosowania korespondencyjnego okaza? si? mo?e wa?nym u?atwieniem – w przekonaniu 66% badanych ta forma udzia?u w wyborach mo?e zach?ci? ich znajomych, którzy dotychczas nie brali udzia?u w glosowaniu wcale.

Wybory parlamentarne odb?d? si? jesieni? 2011 roku – o procedurze rejestracji, lokalizacji komisji wyborczych oraz terminie glosowania b?dziemy infomowac na bie??co.

Tekst: Anna Pa?

 

Share

Zosta? partnerem kampanii GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ

Forum Polonia prowadzi akcj? profrekwencyjn? w zwi?zku z wyborami prezydenckimi we wspó?pracy z Koalicj? „Masz G?os Masz Wybór” z Polski. Akcja GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ ma charakter apolityczny i jej celem jest zach?canie Polaków do udzia?u w g?osowaniu.
Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne, media i organizacje z Irlandii do zaanga?owania si? w ca?? akcj?.

Kampania ma na celu przede wszystkim zach?canie do g?osowania w wyborach, zwi?kszenie ?wiadomo?ci co do dzia?ania mechanizmów demokracji, ale tak?e stanowi szans? na zaistnienie irlandzkiej Polonii w debacie publicznej i zwrócenie uwagi na potrzeby i potencja?, jaki drzemie w tej najliczniejszej z mniejszo?ci narodowych. Albowiem fakt, i? w Irlandii nadal mieszka ponad 150 tys. Polaków, nie powinien by? lekcewa?ony przez polityków, zarówno polskich, ja i irlandzkich.

Wspó?praca w ramach koalicji Masz G?os Masz Wybór pozwoli na lepsz? promocj? i dost?p do u?ytecznych materia?ów. Projekty graficzne kampanii udost?pnione Forum Polonii przez Koalicj? przerobili?my na oddaj?ce unikatowy charakter Irlandii. Mo?na je ?ci?gn?? z naszej strony www.forumpolonia.org lub zamówi? barnaba.dorda@forumpolonia.org

——————————————————–

O akcji 'GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ’:

Akcja profrekwencyjna, maj?ca na celu zach?cenie Polaków do rejestracji i udzia?u w nadchodz?cych wyborach na Prezydenta RP. Koordynatorem akcji na terenie Irlandii jest Forum Polonia, we wspó?pracy z Koalicj? 'Masz G?os, masz wybór’. Projekt, zak?adaj?cy udzia? i wspó?prac? organizacji, grup, mediów i cz?onków indywidualnych, przewiduje ogólnokrajow? akcj? informacyjno-edukacyjn?, której za?o?enia obejmuj?:
– dotarcie z informacj? o konieczno?ci rejestracji do spisu wyborców przed 17. czerwca 2010 na stronie internetowej Ambasady RP w Dublinie;
– informacja na temat powo?ania 11 okr?gów wyborczych na terenie Irlandii, które otwarte b?d? w: Dublinie (4 okr?gi), Cork (2 okr?gi), Waterford, Limerick (2 okr?gi), Sligo, Galway;
– aktywizacj? polityczn? Polaków, mieszkaj?cych w Irlandii i zach?cenie do udzia?u w wyborach prezydenckich;
W ramach akcji, na terenie Irlandii kolportowane b?d? ulotki i plakaty z has?em 'Gdziekolwiek b?dziesz, zag?osuj’ oraz informacjami nt. rejestracji do spisu wyborców. Do wykorzystania b?d? te? materia?y przygotowane na stronie Forum Polonii i Kampanii „Gdziekolwiek Bedziesz, Zag?osuj” – zainteresowane grupy, media, w?a?cicieli sklepów i punktów us?ugowych prosimy o kontakt!

Na stronie internetowej Forum Polonia publikowane b?d? równie? wszelkie informacje i aktualizacje nt . akcji. Akcje poprzedzi równie? seria artyku?ów i materia?ów prasowych, publikowana w polonijnych mediach i na stronach internetowych organizacji polonijnych.
Zach?camy organizacje, grupy, media i cz?onkow indywidualnych do w??czenia si? w akcj? – dysponujemy plakatami, ulotkami, banerami internetowymi etc, promuj?cymi akcj? GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ!

Kontakt: Barnaba Dorda
barnaba.dorda@forumpolonia.org
Wspó?praca: Koalicja „Masz G?os Masz Wybór”
www.gdziekolwiek-bedziesz.pl

Dolacz do nas na Facebooku!

Partnerzy i wspó?organizatorzy akcji: Galway Irish-Polish Association (GIPA), Irish-Polish Society, Korpusy Pokoju (Dublin), Multicity Kilkenny, MyCork Polish Association, Polski Express, Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny w Dublinie (POSK).

Zapraszamy do wspó?udzia?u wszystkich ch?tnych!

Share

Podsumowanie konferencji – Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych

Podsumowanie konferencji - Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnych26 kwietnia w Domu Polskim odby?a si? konferencja organizowana przez Forum Polonia „Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009”. W spotkaniu uczestniczyli polscy kandydaci do wyborów lokalnych w Irlandii  z ramienia  trzech najwi?kszych partii: Fianna Fail, Fine Gael, Labour Party, a tak?e przedstawiciele Dublin City Council, akademicy uniwersyteccy, irlandzcy politycy, przedstawiciele organizacji polonijnych i dziennikarze.

Celem konferencji by?o podkre?lenie, ?e polska mniejszo?? w Irlandii chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? Zielonej Wyspy. Specjalnymi go?cmi na konferencji byli profesor Bryn Fanning z University College of Dublin, autor opublikowanego niedawno raportu dotycz?cego udzia?u imigrantów w polityce lokalnej w Irlandii, Eoin Ryan, europose? z ramienia partii Fianna Fail, Gay Mitchell, europose? z ramienia Fine Gael, Cormac O’Donnel z Biura Integracji Dublin City Council oraz pani Agnieszka Pacyga Konsul RP w Dublinie.

Na konferencji omówiono tematyk? mobilizacji imigrantów z punktu widzenia dzia?a? podj?tych przez rz?d irlandzki, w?adz lokalnych na przyk?adzie Dublin City Council, przez partie polityczne oraz grupy mniejszo?ci narodowych tj. Forum Polonia.

Bryn Fanning, profesor w katedrze Polityki Spo?ecznej UCD zwróci? uwag? na to, jak ró?nice w dzia?aniu systemu politycznego w kraju pochodzenia mog? wp?yn?? na zaanga?owanie emigrantów w polityk? w Irlandii. Profesor zauwa?y?, ?e rejestracja wyborców jest pierwszym krokiem do politycznej integracji migrantów i podkre?li?, ?e istnieje wiele przeszkód, które ograniczaj? ten proces. Powiedzia?: “W tych wyborach kilka partii aktywnie wysz?o do nowych spo?eczno?ci i wyselekcjonowa?o kandydatów- imigrantów. Pokazuje to, ?e partie chc? mie? ich w swoich szeregach bo wierz?, ?e lokalna spo?eczno?? b?dzie na nich g?osowa?.”

Cormac O’Donnell zwróci? uwag?, ?e co najmniej 16% populacji Dublina Centralnego stanowi? imigranci. W 5 na 6 okr?gach wyborczych s? oni w wi?kszo?ci. Powiedzia?: „Istenieje ogromny potencja? rozwoju ustawodastwa oraz wp?ywu na to co sie dzieje, na szczeblu lokalnym. Nie jest w porz?dku, je?li imigranci nie s? proporcjonalnie reprezentowani w komitetach spo?ecznych”. Zasugerowa? polskim kandydatom aby zach?cali swoje w?adze lokalne do rozwoju polityki i integracji.

Kandydaci zgodnie wyrazili opini?, ?e s? w stanie zaproponowa? rozwi?zania które si? sprawdzi?y w Polsce, a nie s? tak popularne w Irlandii, np. prowadzenie zaj?? harcerskich, placy zabaw dla dzieci, miejsca aktywnego wypoczynku. Podkre?lono te? znaczenie organizowania lekcji nauki angielskiego dla obcokrajowców.

„Obecno?? imigrantow w szeregach partii nie tylko pozwala na reprezentowanie g?osu imigrantów, ale równie? pozwala w?adzom lokalnym by? lepiej poinformowanymi o tym segmencie spo?ecze?stwa ” – powiedzia?a Kirsi Hanifin, oficer polityczny d/s integracji z Labour Party.

Emilia Marchelewska, koordynator kampanii informuj?cej o wyborach 'Daj G?os’ powiedzia?a: „Udzia? Polaków w irlandzkich wyborach lokalnych jako wyborcy i kandydaci da nam szans? na lepsz? komunikacj? z osobami podejmuj?cymi decyzje. Obecno?? na konferencji go?ci takich jak prof Bryan Fannig, Eoin Ryan, Gay Mitchell, Cormac O’Donnel, kandydatów i zainteresowanie wykazane przez najwi?ksze irlandzkie media wskazuje, jak istotne jest wykazanie inicjatwy przez mniejszo?? polsk?.”

Konferencja zako?czy?a si? wyk?adem historycznym „20 lecie upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej” przygotowanym przez Irish-Polish Society przy wspó?pracy Ambasady Polskiej w Dublinie. Wyk?ad poprowadzi?a dr Jacquelin Hayden z Trinity College w Dublinie.

Zorganizowana przez Forum Poloni? konferencja pozwoli?a bli?ej przyjrze? si? korzy?ciom jakie p?yn? z udzia?u w wyborach lokalnych dla spo?eczno?ci migrantów, w tym polskiej, a tak?e zaprezentowa? polskich kandydatów, którzy zdecydowali si? na startowanie w wyborach i aktywistów, którzy dzia?aj? w strukturach partii politycznych. Organizatorzy maj? nadziej? w ten sposób zwróci? te? uwag? opinii publicznej, ?e druga co do wielko?ci mniejszo?? narodowa ?wiadoma jest swego miejsca w Irlandii, chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? swojej nowej ojczyzny.

Share

Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009

Opportunities and Challenges - Poles in the Local ElectionsRound table discussion, Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009 will take place on Sunday, April 26th at the Polish House in Dublin.

Background:

Various sources estimate that the number of Poles working and living in Ireland exceeds 150,000, making it the second largest minority after the UK community. Many Polish people will remain in Ireland for the next few years, and some of them have already decided to live permanently in their new home. The Polish community is a vibrant part of Irish society and has a huge input into the development of the country. Poles work, they pay taxes, they set up businesses, and they create jobs.

This year the Polish community will have the opportunity to participate in local elections. They have the chance to vote, and even more importantly to stand for election, which many of them have already decided to do.

The aim of our conference is to understand what the benefits of being active in local elections are for migrant communities, particularly for the Polish community. We would like to introduce to the wider community people who have decided to stand as candidates at local level, as well as Polish activists within political parties. By doing this we would like to demonstrate to the public that the Polish community understands its role in Irish life, and that it would like to participate more actively and take its share of responsibility for the future of its new homeland.

Our hope is that on April 26th, we will host representatives, candidates and activists from different parties, Polish organizations, as well as people actively involved in the Polish community in Ireland.

Roundtable Programme:

12:30                  Registration. Refreshments

13:00 – 13.10      Introduction  

13.10-13.30        Introduction of the participants at the roundtable

13:30 – 14:45 
New Guests of the Irish Nation – Bryan FanningBryan Fanning is Co-Director of the Migration and Citizenship Research Initiative and teaches in the School of Applied Social Science at University Collage Dublin.
Migrants in local politics – Experiences in the US and Ireland – Cormac O’Donnell, Dublin City Council. Cormac O’Donnell is the Strategic Policy Manager at Dublin City Council’s Integration Office. He leads the Migrant Voters campaign in Dublin.
’Polish Voices – Vote in the Local Elections’ campaign – Emilia Marchelewska (Forum Polonia). Polish Voices…’ is an information campaign aimed at encouraging Poles to register and vote in local elections. Emilia Marchelewska is a member of Forum Polonia and the Coordinator of the ‘Polish Voices – Vote in the local elections’ campaign. She has also written extensively about voting rights in the Polish/Irish media. 

14.45 – 15.45    Roundtable discussion about the issues, challenges and opportunities facing the Polish community in Ireland.

15.45 – 16.00 Summary

4.30pm – 20th Anniversary of the Collapse of Communism in Poland and Eastern Europe – A lecture by Dr. Jacqueline Hayden, Political Science Dept., Trinity College Dublin.
 
As a young journalist at the beginning of her career, Jacqueline Hayden went to Poland in 1980. Her task was to write a series of articles for the Irish Press as her editor wanted to find out a little more about the country from which the new Pope came. There, she met the underground opposition activists, KOR-u, labelled ‘dissidents’ at the time. She was also introduced to Lech Wa??sa when he still worked as an ordinary electrician in the Gda?sk shipyards.
Dr. Jacqueline Hayden is the author of two books about the political transformation in Poland. She was awarded with a PhD in 2002.
Her doctoral thesis dealt with the fall of Communism in Poland, the Round Table Talks and their unexpected results.

The evening session is organised by the Irish Polish Society together with Trinity College and with the support of the Polish Embassy in Dublin.Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnychMini konferencja i dyskusja przy okr?g?ym stole pod has?em: Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009 odb?dzie si? w niedziel?, 26 kwietnia 2009 w Domu Polskim w Dublinie.

Idea:
Liczba Polaków w Irlandii wed?ug niektórych szacunków okre?la si? na 150 000. Cz??? z nich planuje zosta? jeszcze co najmniej kilka lat,  wielu innych wi??e swoj? przysz?o?? w?a?nie z Irlandi?. Mniejszo?? polska jest drug? co do wielko?ci, po angielskiej, mniejszo?ci? narodow? na Zielonej Wyspie.  Stanowi cz??? spo?ecze?stwa, które realnie w??cza si? w rozwój tego kraju, pracuj?c, p?ac?c podatki, zak?adaj?c przedsi?biorstwa, zatrudniaj?c pracowników.

W tym roku Polacy b?d? mogli bardzo aktywnie wzi?? udzia? w zbli?aj?cych si? wyborach lokalnych. B?d? mogli odda? swój wa?ny g?os, ale co najwa?niejsze – b?d? mogli w nich startowa?. Wielu z nich zdecydowa?o si? na ten w?a?nie krok.

Chcieliby?my, aby organizowana przez nas konferencja pozwoli?a bli?ej przyjrze? si? korzy?ciom jakie p?yn? z udzia?u w wyborach lokalnych dla spo?eczno?ci migrantów, w tym polskiej, a tak?e zaprezentowa? polskich kandydatów, którzy zdecydowali si? na startowanie w wyborach i aktywistów, którzy dzia?aj? w strukturach partii politycznych. W ten sposób chcemy zwróci? uwag? opinii publicznej, ?e druga co do wielko?ci mniejszo?? narodowa ?wiadoma jest swego miejsca w Irlandii, chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? swojej nowej ojczyzny.

Mamy nadziej?, ?e 26 kwietnia do Domu Polskiego przyjad? przedstawiciele, kandydaci i aktywi?ci z licz?cych si? ugrupowa? politycznych.

Program:

12:30                 Rejestracja. Przek?ski

13:00 – 13.10      Wprowadzenie

13.10-13.30        Przedstawienie si? uczestników

13:30 – 14:45 
New Guests of the Irish Nation – Bryan FanningBryan Fanning jest dyrektorem Migration and Citizenship Research Initiative, uczy w School of Applied Social Science na University Collage Dublin.
Migrants in local politics – Experiences in the US and Ireland – Cormac O’Donnell, Dublin City Council. Cormac O’Donnell jest Kierownikiem Planowania Strategicznego w Biurze Integracji Dublin City Council’s Integration Office. Prowadzi kampani? mobilizuj?c? mniejszo?ci narodowe w Dublinie do g?osowania ‘ Migrant Voters’.
‘Daj g?os. To Ciebie dotyczy!” – Emilia Marchelewska (Forum Polonia). ‘Daj g?os’ jest kampani? ukierunkowan? na informowanie nt. mo?liwo?ci I korzy?ci uczestnictwa w wyborach lokalnych w Irlandii oraz rejestracji w Spisie Wyborców. Emilia pisa?a równie? na ten temat szeroko w irlandzkich i polonijnych mediach.

14.45 – 15.45 Dyskusja nt. mo?liwo?ci, problemów I wyzwa? stoj?cych przed Polsk? spo?eczno?ci? w Irlandii w kontek?cie nadchodz?cych wyborów Lokalnych.

15.45 – 16.00 Podsumowanie cz??ci pierwszej.

16.30 – 20 rocznica upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej  – spotkanie dyskusyjne z udzia?em dr Jacqueline Hayden, wyk?adowc? nauk politycznych w Trinity College Dublin.

Tematem spotkania s? polskie wydarzenia, które zapocz?tkowa?y proces przemian demokratycznych w Europie ?rodkowo-Wschodniej. W kwietniu mija dok?adnie 20 lat od zako?czenia obrad Okr?g?ego Sto?u i ponownej legalizacji niezale?nego zwi?zku zawodowego Solidarno??.
Jako m?oda, pocz?tkuj?ca dziennikarka, Jacqueline Hayden pojecha?a w 1980 roku do Polski. Mia?a napisa? seri? artyku?ów dla „Irish Press”, bo wydawca chcia? dowiedzie? si? troch? o kraju, z którego pochodzi? nowy Papie?. Spotka?a ówczesnych dzia?aczy podziemnej opozycji, KOR-u, tzw. ‘dysydentów’. Pozna?a Lecha Wa??s?, gdy by? tylko zwyk?ym elektrykiem w gda?skiej stoczni.
Dr Jacqueline Hayden jest autork? dwóch ksi??ek o polskich przemianach i w trakcie pisania trzeciej. Obroni?a doktorat w 2002 roku. Tematem jej pracy doktorskiej by? upadek komunizmu w Polsce, Okr?g?y Stó? i jego nieoczekiwane skutki.

Sesja popo?udniowa organizowana przez Irish Polish Society wraz z Trinity College Dublin przy wsparciu Ambasady Polskiej w Irlandii.

Lokalizacja
Dom Polski
20, Fitzwilliam Place, Dublin 2

Share