Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Uczestniczymy w Szkole Liderów Polonijnych

szkola liderow

Sze?? osób z Irlandii zakwalifikowa?o si? do udzia?u w Szkole Liderów Polonijnych, która rozpocznie si? w przysz?ym tygodniu w Polsce:

Dorda Barnaba – Irlandia

Marchelewska Emilia – Irlandia

Molendowska Beata – Irlandia

Pa? Anna – Irlandia

Wi?niewska Iwona – Irlandia

Wi?niewski Krzysztof – Irlandia

Szko?a Liderów Polonijnych  jest adresowana do aktywnych spo?ecznie przedstawicieli ?rodowisk  polonijnych oraz Polaków mieszkaj?cych w wybranych krajach  Europy Zachodniej: B?dzie si? sk?ada? z odbywaj?cego si? w Polsce dwutygodniowego cyklu warsztatów, wyk?adów, spotka? oraz wizyt studyjnych. Podczas Szko?y uczestnicy rozwin? kompetencje liderskie, przygotowuj?c si? do aktywnego i ?wiadomego dzia?ania w swoich ?rodowiskach lokalnych. Przybli?ymy uczestnikom polsk? rzeczywisto??, zagadnienia zwi?zane z transformacj? ustrojow? Polski, jej wspó?czesnym spo?ecze?stwem i gospodark?, a tak?e kultur? i histori?. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? w dwóch grupach j?zykowych – polskiej i angielskiej. Projekt odbywa si? pod patronatem Marsza?ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza.

http://szkola-liderow.pl

Share

Tagi:

Kategoria: Warsztaty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.