FREE[DOM POLSKI] – Święto Niepodległości

1.jpg

 

11 listopada 2012 Irish Polish Society (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) oraz Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny zapraszają na obchody Święta Niepodległości.

Adres 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.

W tym roku dwie polonijne organizacje postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie celebrować listopadowe Święto Narodowe.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Świeto_Niepodległości

Podczas imprezy FREE[DOM] POLSKI przygotowano atrakcyjny program, w którym znajdzie się wystawa prac polskich artystów (malarstwo, rysunek, fotografia), muzyka na żywo, występ Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Koniczyna”, polskie potrawy, kiermasz rękodzieła artystycznego, multimedialne prezentacje, warsztaty i konkursy z nagrodami.
Zachęcamy do przyniesienia flagi narodowej, biało-czerwonych strojów i gadżetów .

Sponsor: Restauracja ChillOut Break Cafe (Kuchnia Polska) 11 Moore Street, Dublin 1.

ZAPRASZAMY!!!

Wstęp: 5 euro
członkowie IPS i POSK: 2 euro

Program:

17.00 Otwarcie

18.00 Występ Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Koniczyna”
– program polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tradycyjnych folkowych przyśpiewek
(http://www.facebook.com/PolishFolkGroup)

19.00 El Grey – koncert
www.breakingtunes.com/elgrey
(FAN PAGE https://www.facebook.com/pages/el-grey/156495661111265)

20.00 Krzysztof Foltman i Damian „Mostowiak” Bridgeman (fortepian i gitara)
(http://www.facebook.com/TheNadaistas)
Artyści:

Marta Jezierska-Stachowicz
Artur Postrzech
Maciej Smoleński
Marysia Harasimowicz
Jaśmina Jasińska
Magdalena Kyc
Robert Żuraw
Monika Ziółkowska
Katarzyna Socha
Marta Maya Jasińska
Grażyna Osiecka

(lista jest otwarta)

Share

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

Forum PoloniaMamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o nast?pnym – szóstym ju? – spotkaniu Forum Polonia, które tradycyjnie odb?dzie si? w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place w dniu 16.11.08 o godzinie 13.30.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Kart? Forum Polonia, swoistym statutem naszego zgromadzenia. Znajduje si? ona na stronie O Nas.

Najbli?sze spotkanie prowadzi Beata Molendowska. Prosimy osoby, które b?d? pierwszy raz uczestniczy? w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecno?ci na adres info@forumpolonia.org.


W chwili obecnej, g?ównymi punktami w programie s? wyst?pienia:

  • Niamh Nestor – dotycz?cy ci?? bud?etowych w edukacji oraz
  • Agnieszki Wiesyk z North West Inner City Network, która przedstawi nam dwa projekty publikacji na potrzeby ?rodowisk imigracyjnych. Podsumujemy rowniez dotychczasowe postepy w pracach nad kampaniami: „Migrant Voters” i „Mama, Tata and … myself” / czytampopolsku.pl.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych!

Share

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Mówi, ?e ?ycie jest dane, a nie zadane, ?e mo?na je dowolnie kszta?towa?. ?e powinni?my si? uczy? i uczy? zmienia?. Ewa Woydy??o, doktor psychologii, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Studiowa?a najpierw fizyk?, potem histori? sztuki w Poznaniu oraz dziennikarstwo w Warszawie. Po studiach pracowa?a w Muzeum Narodowym, CAF, KAW i w „Kobiecie i ?yciu”. W 1985 roku Ewa Woydy??o wraz z m??em Wiktorem Osiaty?skim i córkami po raz kolejny znalaz?a si? w Ameryce. W?a?nie wtedy postanowi?a ca?kowicie zmieni? swoje ?ycie. Kiedy m?? wyk?ada? na uniwersytecie, a dzieci by?y w szkole, dla zabicia czasu zapisa?a si? na zaj?cia z psychologii. W wieku 45 lat zosta?a studentk? Antioch University w Los Angeles. Psychologia szybko j? wci?gn??a, za? Ameryka nauczy?a, ?e na nauk? nigdy nie jest za pó?no.

Dzi? Ewa Woydy??o zajmuje si? leczeniem uzale?nie? jako psychoterapeutka w O?rodku Terapii Uzale?nie? Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jej dzie?em jest rozpowszechnienie w Polsce leczenia wed?ug tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Autorka felietonów w „Twoim Stylu” oraz ksi??ek m.in.: „Zaproszenie do ?ycia”, „Podnie? g?ow?”, „W zgodzie ze sob?”, „Pocz?tek drogi”, „Aby wybaczy?”, „Wyzdrowie? z uzale?nienia”, „Sekrety kobiet”. T?umaczy w nich, ?e trzeba wybacza? i oczekiwa?, ??da? i nazywa? rzeczy po imieniu, by? sob? bez strachu przed cudz? ocen?. Za osi?gni?cia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzale?nie? otrzyma?a Medal ?w. Jerzego, za prac? z uzale?nionymi w wi?zieniach – odznaczenie Ministra Sprawiedliwo?ci.

Przyjaciele mówi? o niej, ?e najbardziej ze wszystkiego nie lubi bezczynno?ci. Nie toleruje bylejako?ci, jest nies?ychanie zorganizowana i… uwielbia sta? w korkach. Bo kiedy inni si? denerwuj?, ona w??cza kaset? i uczy si? niemieckiego. Królowa kortów tenisowych oraz bywalczyni filharmonii (najlepiej trzy razy w tygodniu). O swojej roli psychologa mówi tak: „Psycholog nie potrafi poradzi?, jak ?y?. Ale mo?e przystawi? lustro, w którym kto? zobaczy to, co jest w nim dobre i to, co z?e. I to pomo?e mu wybra? swoj? drog?”.

Zapraszamy na spotkanie z Ew? Woydy??o:
18 pa?dziernika (sobota) o godz. 19.00
IBOA House: The Banker’s Club, Stephen Street Upper, Dublin 8

Share

[lang_pl]Rozmowy va banque – Spotkanie z Wojciechem Tochmanem[lang_pl][lang_en]Va banque Talks – An Audience with Wojciech Tochman[/lang_en]

[lang_pl]Mówi o sobie, ?e ma tyle si?y, ile ka?dy przeci?tny cz?owiek. A jego bohaterowie, cho? zwyczajni, s? lud?mi niezwyk?ymi. Maj? ponadludzk? si??. Wojciech Tochman, jeden z najciekawszych polskich reporterów m?odego pokolenia, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Tochman debiutowa? jeszcze w liceum reporta?em o szkolnej szatni na ?amach m?odzie?owego tygodnika „Na prze?aj”. W 1990 roku zwi?za? si? z „Gazet? Wyborcz?”. W ci?gu blisko dwudziestoletniej pracy reporterskiej wyda? „Schodów si? nie pali” (2000, wyd. 2 – 2006), „Jakby? kamie? jad?a” (2002 i 2005, wyd. 3 – 2008), „Córe?k?” (2005) i „W?ciek?ego psa” (2007). Reporta?e Tochmana zosta?y uznane przez krytyków za najlepsze spo?ród drukowanych w polskiej prasie w latach 90. Za? w 1998 r. czytelnicy „Gazety Wyborczej” wybrali go Reporterem Roku. Tochman by? tak?e dwukrotnym finalist? Nagrody Literackiej Nike oraz laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi??ki. Jego ksi??ki t?umaczone s? m.in. na angielski, francuski, niderlandzki, fi?ski, rosyjski i bo?niacki. Od wielu lat zajmuje si? tak?e poszukiwaniem ludzi zaginionych. W 1999 roku stworzy? i prowadzi Centrum Poszukiwa? ITAKA. Widzowie TVP1 zapami?tali go tak?e jako gospodarza programu po?wi?conego osobom zaginionym „Ktokolwiek widzia?, ktokolwiek wie”.

J?zyk Tochmana jest oszcz?dny, sugestywny i tak precyzyjny, ?e mo?na powiedzie?, i? pisze ?yletk?. Chce, aby czytelnicy cho? na chwil? weszli w skór? bohatera. ?eby poczuli na w?asnej skórze strach, ból i upokorzenie. Pisze o okrucie?stwach wojny w Bo?ni („Jakby? kamie? jad?a”), o bezbronnych dziewczynach, którymi handluje si? w Berlinie (w: „Schodów si? nie pali”), m?odym ksi?dzu homoseksuali?cie zaka?onym wirusem HIV („W?ciek?y pies”). Ka?e nam szeroko otworzy? oczy i patrze? z uwag? na to, czego na co dzie? widzie? nie chcemy. Ka?e nam patrze? na samych siebie.

Zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Tochmanem:
27 wrze?nia 2008 r. (sobota) o godz. 19.00
The Banker’s Club, Stephen Street Upper, Dublin 8
[/lang_pl]

[lang_en]
He says that he is as strong as any other man, but his characters, though ordinary, are unusual; the strongest kind of men, Born in 1969 in Krakow, Wojciech Tochman is an award-winning reporter and writer.

With his book „Like Eating A Stone”, Tochman became a finalist for the Nike Polish Literary Prize and for the Prix Témoin du Monde, awarded by Radio France International. This book is a powerful, disturbing account of the Bosnian experience told uniquely from the point of view of civilian victims, mainly women involved in the conflict. One of the main characters is a female forensic anthropologist, who collects and identifies human remains. The book follows a few women as they travel through the post-war landscape (from mass graves, to their old, now abandoned houses) and visit the scenes of their loss: a hall where the clothing of victims is displayed; an underground cave with its pale jumble of bones; a camp for homeless refugees; a city now abandoned to the ghosts of painful memories; a funeral service where a family finally says goodbye. This book is written in the style of a minimal reportage, where the author doesn’t interfere but allows his subjects to speak. Like Eating a Stone by Wojciech Tochman, translated from Polish into English by Antonia Lloyd-Jones, was published by Portobello Books, March 2008.

Wojciech’s other achievements include, the establishment of a missing persons organisation in his native Poland, while he is also author of two previous books: One Doesn’t Burn the Stones and Daughter. Renowned as one of the best and most interesting Polish reporters, Wojciech Tochman, is the next guest of „Va banque Talks” – meetings organised by the Consular Section of the Polish Embassy in Dublin and in association with Bank of Ireland.

Date: 27th September 2008 (Saturday) @ 7pm.
Venue: IBOA House: The Banker’s Club, Stephen Street Upper, Dublin 8
Admission: Free

Please note: An English translator will be in attendance at this meeting.[/lang_en]

Share

IV spotkanie Forum Polonia

[lang_pl]
7 wrze?nia w Domu Polskim w Dublinie odby?o si? IV spotkanie Forum Polonia. Na spotkaniu podj?to szereg decyzji dotycz?cych funkcjonowania Forum.

Nazw? Forum Aktywnych Polaków zast?piono nazw? Forum Polonia. Przyj?to te? wst?pny projekt Karty Forum Polonia okre?laj?cej jego misj?, cele i zasady dzia?ania.

W Forum Polonia uczestnicz? polonijne podmioty. W ostatnim spotkaniu uczestniczy?y organizacje mi?dzy innymi Towarzystwo Polsko Irlandzkie, Polski O?rodek Spo?eczno Kulturalny, Korpusy Pokoju, Stowarzyszenie MyCork, Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenia Biznesu i Kultury z Limerick, media tj. Polski Herald, ZielonaIrlandia.pl, MadeInIreland.pl, Polacy pracuj?cy w strukturach irlandzkich tj. Siptu, NWICN, polscy pracownicy irlandzkich partii politycznych Fine Gael i Fianna Fail oraz jednostki dzia?aj?ce na rzecz Polaków w Irlandii. Forum jest otwarte na nowych uczestników, którzy mog? doda? co? do wspólnej puli i z niej skorzysta?. Z ka?dym spotkaniem do??czaj? do niego nowe osoby ch?tne by uczestniczy? aktywnie i tworzy? ?ycie Polonii w Irlandii.

Forum Polonia to forum wymiany informacji dotycz?cych Polonii w Irlandii i jej integracji, uzgadniania wspólnego stanowiska na tematy niej wa?ne. To platforma do realizacji wspólnych dzia?a? i wspó?pracy z podmiotami publicznymi i komercyjnymi w Polsce, Irlandii i na ?wiecie, która ma s?u?y? poprawie sytuacji i wizerunku Polonii w Irlandii. Swoje cele realizuje dzi?ki integracji i pomno?eniu zasobów, mo?liwo?ci i talentów jego uczestników.

Forum Polonia wspó?pracuje na zasadzie cyklicznych spotka?, grup roboczych oraz strony internetowej www.forumpolonia.org.

Prowadz?ca spotkanie komentuje: „Forum Polonia to nie tylko wybitni przedstawiciele Polonii, to przede wszystkim grupa ludzi, która ma wspólny cel i jest bardzo zdeterminowana, by go wspólnymi silami osi?ga?. To ?ywy twór skupiaj?cy si? na aktywnej pracy spo?ecznej, wspieraniu indywidualnych inicjatyw oraz umacnianiu zwartej i efektywnej wspó?pracy organizacji polonijnych. W ostatni? niedziel? zainicjowane zosta?y projekty, które mog? odegra? kluczow? rol? w kwestii integracji Polonii ze spo?eczno?ci? Irlandzk?. Mam nadziej?, ?e Forum Polonia b?dzie najaktywniejsz? platform? komunikacji Polaków w Irlandii.”

Projekt Obywatelski

Forum Polaków realizuje kampani? profrekwencyjn? zach?caj?c? Polaków do wzi?cia udzia?u w wyborach lokalnych w Irlandii w 2009.

Na ostatnim spotkaniu Forum Polonia, 7 wrze?nia, uzgodniono, ?e wybory lokalne w Irlandii s? kluczowe dla integracji ze spo?eczno?ciami mieszkaj?cymi w Irlandii, utrzymania pozytywnego wizerunku Polaków w Irlandii oraz budowy partnerskich stosunków w lokalnych spo?eczno?ciach.

Cele kampanii to: podniesienie wiedzy Polaków Irlandii na temat samorz?dno?ci lokalnej i naszych praw, rejestracja w spisie wyborców i udzia? w wyborach. Kampania b?dzie realizowana dzi?ki mo?liwo?ciom informacyjnym, lokalowym i medialnym uczestników Forum Polonia. Szkolenia dotycz?ce rejestracji i g?osowania b?d? prowadzi? wyszkoleni przez Dublin City Council polscy trenerzy- uczestnicy Forum. Wiele osób zaoferowa?o bezcenn? pomoc w realizacji projektu. Lokal w Dublinie udost?pni? Korpusy Pokoju i mamy nadziej?, ?e Dom Polski. Ju? na przysz?ym spotkaniu Forum Polonia zostan? przeszkoleni uczestnicy. Forum ma nadziej?, ?e inne city i county coucil wykorzystaj? projekt DCC. Zaprasza te? zainteresowanych Polaków w Irlandii, aby zaanga?owali si? w kampani? profrekwencyjn?.

Forum Polonia wspiera liczne projekty m.in. polski klub Toastmasters i Szko?? Liderów, Kampani? Mama Tata…and Myself”, grup? artystyczn? Foka i inne.

Informacje na temat Forum Polonia oraz realizowanych projektów znajdziesz na www.forumpolonia.org. Aby poinformowa? o swoim projekcie lub do??czy? si? do wspólnej pracy wy?lij e-mail na adres umieszczony na stronie: www.forumpolonia.org/kontakt/[/lang_pl]

Share