Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "integracja"

Polak w Dublin City Integration Forum

Polak w Dublin City Integration Forum

Mary White - Minister ds. Integracji

Czas na zdecydowane dzia?ania

Cz?onkowie Immigrant Network spotkali si? z nowo mianowan? minister ds. Integracji, Mary White TD. Z inicjatywy przedstawicieli grup i organizacji, reprezentuj?cych mniejszo?ci etniczne w Irlandii, w kwietniu tego roku powo?ana zosta?a platforma Immigrant Network, której celem jest wspó?praca i dzia?anie na rzecz integracji oraz rozwi?zywania wyzwa?, stoj?cych przed imigrantami w Irlandii. Do udzia?u w pracach […]