Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "integracja"

Polak w Dublin City Integration Forum

Polak w Dublin City Integration Forum

Mary White - Minister ds. Integracji

Czas na zdecydowane dzia?ania

Cz?onkowie Immigrant Network spotkali si? z nowo mianowan? minister ds. Integracji, Mary White TD. Z inicjatywy przedstawicieli grup i organizacji, reprezentuj?cych mniejszo?ci etniczne w Irlandii, w kwietniu tego roku powo?ana zosta?a platforma Immigrant Network, której celem jest wspó?praca i dzia?anie na rzecz integracji oraz rozwi?zywania wyzwa?, stoj?cych przed imigrantami w Irlandii. Do udzia?u w pracach […]

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
548