Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "spotkanie"

VII Zjazd Forum Polonia

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci.

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.

<!--:en-->The Legionary Sandwich Ball - Forging a Bond<!--:--><!--:pl-->Legionowy bal kanapkowy<!--:-->

The Legionary Sandwich Ball – Forging a BondLegionowy bal kanapkowy

KO?O PRZYJACIÓ? FUNDACJI JANA PAW?A II oraz POLSKA SPÓ?DZIELNIA SOCJALNA „ HELP” w Dublinie zaprasza na spotkanie pt. Legionowy bal kanapkowy- budowanie wi?zi.

W dniu 18 kwietnia 2009 w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place (Dom Polski). Pocz?tek spotkania godz.15,00. Koniec ok.godz.20,00.

<!--:pl-->Spotkanie dla przedsi?biorczych<!--:-->

Spotkanie dla przedsi?biorczych

[:pl]W czwartek 12 lutego dzi?ki wspó?pracy Forum Polonia i Dublin City Council odby?o si? spotkanie dla osób my?l?cych o za?o?eniu biznesu oraz tych, którzy chc? swoja firm? rozbudowa?.

Spotkanie dla polskiej grupy by?o cz??ci? serii konsultacji organizowanych przez urz?d miasta Dublina w ramach projektu, który ma na celu zwi?kszy? szanse powodzenia firm zak?adanych przez przedsi?biorców, którzy przybyli do Irlandii w ostatnich latach. Efektem ma by? sformu?owanie zalece? dla miasta.

Konsultacje te i badania przedsi?biorczo?ci prowadzi je profesor Jack PI?KOWSKI z Wayne Huizenga Szko?a Biznesu i Przedsi?biorczo?ci, Nova Southeastern University w USA.

Comiesi?czne spotkanie rodziców z ma?ymi dzie?mi

Comiesi?czne spotkanie rodziców z ma?ymi dzie?mi

Korpusy Pokoju zapraszaj? wszystkie rodziny z kilkumiesi?cznymi niemowlaczkami oraz dzie?mi do 6-7 roku ?ycia na comiesi?czne spotkania. Maj? one na celu umo?liwienie dzieciom zabawy z rówie?nikami, poznanie rodziców mi?dzy sob? oraz podarowanie rodzinom czasu, który mog? sp?dzi? wspólnie bez my?lenia o obowi?zkach dnia codziennego. Dzieci maj? do swojej dyspozycji zabawki. Dla wszystkich przygotowane b?d? drobne […]

Spotkanie z Komisj? Trójstronn?

Spotkanie z Komisj? Trójstronn?

W dniach 3-5 Grudnia 2008 roku mia?a miejsce wizyta 10 osobowej delegacji Komisji Trójstronnej powo?anej przez rz?d Polski w Dublinie. W sk?adzie delegacji znale?li si? przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, przedstawiciele Forum Zwi?zków Zawodowych, OPZZ, NSZZ Solidarno?? oraz organizacji zrzeszaj?cych pracodawców prywatnych; Business Centre Club, Zwi?zek Rzemios?a Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.