Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.
Celem Zjazdu b?dzie przede wszystkim

 • poznanie si?, wymian? informacji i kontaktów
 • identyfikacj? potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz
 • zainaugurowanie programu szkole? i wsparcia dla polonijnych grup

Roze?lij zaproszenie osobom zainteresowanym.
RVSP: info@forumpolonia.org.

Organizatorzy zapewniaj? lunch i przek?ski.

Program

 • 10.30 Rejestracja. Kawa, herbata
 • 11.00 Powitanie
 • 11.05 Oficjalne otwarcie  przez Jego Ekscelencj? Pana Ambasadora RP dr Tadeusza Szumowskiego
 • 11.20-11.35 – Raport z dotychczasowej dzia?alno?ci  Forum Polonia – Emilia Marchelewska
 • 11.35-11.50 – Przedstawienie si? uczestników
 • 11.50-12.20  – Aktualizacja dzia?a? i projektów uczestników FP. Nowe serwisy, nowe projekty itp. (zg?oszone wcze?niej przez uczestników)
 • 12.20-12.35 Przerwa – kawa, herbata
 • 12.35-13.35 – Dyskusja w grupach nt. potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz – podstawa dla raportu.
 • 13.30-14.30 Lunch
 • 14.30-15.00 – Networking w sektorze NGO, czyli korzy?ci z organizowania si?  – Monica Anne Brennan, Integration and Information Centre for Ireland
 • 15.00-16.15 – warsztaty “Networking spo?eczno?ci polskiej”
  1. Poznanie potrzeb uczestników od Forum i mo?liwo?ci ich wk?adu w Forum
  2. Dookre?lenie celów, misji i sposobu dzia?ania FP na podstawie oczekiwa? i potrzeb uczestników
 • 16.15-16.30 przerwa
  1. 16.30-17.15 – Co to znaczy by? przedsi?biorc? spo?ecznym? Gerry Loughrey  – Social Enterpreneurs Ireland.
  1. 17.15-18.00 – Dost?pne Granty i jak o nie aplikowa?. Anna Pas, Polski express
 • 18.00 – Impreza Integracyjna

Grupa organizacyjna

Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS) , Anna Pa? (Polski Express), Barnaba Dorda (Siptu), Tomasz Machura (POSK), Beata Molendowska (My Cork), Sebastian Widel (IPS), Marta S?otwi?ska (GIPA), Przemek Szczepaniuk (PcExpert.ie)

Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej w Republice Irlandii. Forum Polonia jest organizacj? po?ytku publicznego (not-for-profit), dzia?aj?c? od marca 2008 roku.


Share

Tagi: , , , ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.