Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Cork: warsztaty dziennikarskie w Polskiej Szkole

W sobot?, 11 pa?dziernika, w ramach kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?” w Polskiej Szkole w Cork oby?y si? warsztaty dziennikarskie dla m?odzie?y. Warsztaty poprowadzili dziennikarze ze Stowarzyszenia MyCork.

W trakcie warsztatów, w których wzi??o udzia? ok. 40 uczniów, m?odzie? zosta?a podzielona na 6 grup i dosta?a za zadanie napisanie reporta?u na podstawie zdj?? z otwarcia kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?”, przeprowadzenie wywiadu ze swoimi nauczycielami, oraz napisanie krótkiego artyku?u, w którym zach?ciliby potencjalnych turystów do zwiedzania Cork. Wszyscy zdali ten egzamin celuj?co, wi?c ?mia?o mo?emy stwierdzi?, ?e oto ro?nie nam nowa kadra dziennikarska.

Na zako?czenie warsztatów uczniowie Polskiej Szko?y zostali zach?ceni do napisania reporta?u z ?ycia szko?y. Najlepsza praca b?dzie opublikowana w “Kurierze Polskim” oraz na portalu MyCork.org.

Share

Tagi: , ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
614