Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "hse"

<!--:pl-->Spotkanie z HSE<!--:-->

Spotkanie z HSE

We wtorek 3 marca, 2009 pracownicy Cairde – organizacji zdrowia mniejszo?ci etnicznych w Irlandii oraz Emilia Marchelewska zwi?zana z Forum Polonia, uczestnicz?ca w Forum Zdrowia Mniejszo?ci Narodowych, spotkali si? z Mary Martin, Social Inclusion Officer z HSE na Dublin North Central.

Poruszono zagadnienia dost?pu do wykwalifikowanych t?umaczy. Osoba nie mówi?ca dobrze po angielsku ma prawo do t?umacza, je?li chce korzysta? z irlandzkiej s?u?by zdrowia i pomocy spo?ecznej.

Szeroko omawiano te? kwestie równouprawnienia w korzystaniu z darmowej i refundowanej opieki zdrowotnej.