Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Konstancja Markiewicz"

?ladami Konstancji Markiewicz

?ladami Konstancji Markiewicz

19. pa?dziernika komitet Towarzystwa Irlandzko-Polskiego go?ci? w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Pl) grup? 16 uczniów i 2 nauczycieli z warszawskiego Gimnazjum im. Konstancji Markiewicz. Szko?a przyj??a imi? Konstancji Markiewicz w pocz?tkach lat 1990, z inicjatywy prof. dr Wawrzy?ca Konarskiego (znany politolog i znawca zagadnie? irlandzkich, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Od wielu lat szko?a prowadzi przedsi?wzi?cia i imprezy w celu popularyzacji historii, literatury i sztuki Irlandii. Od 1993 roku og?aszane s? tam konkursy o Irlandii.

W marcu tego roku szko?? odwiedzi? Patrick Quigley, cz?onek zarz?du Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i by?y prezes (lata 2004-07). Wyg?osi? odczyt o Konstancji Markiewicz i zaproponowa? nawi?zanie kontaktu ze szko?? w Sligo.