Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

12 pa?dziernika 2008 odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, które zmieni?o sk?ad komitetu zarz?dzaj?cego Towarzystwem.

Do komitetu wybrano kilkoro przedstawicieli m?odego pokolenia. Po raz pierwszy od 29 lat istnienia Towarzystwa na stanowisko prezesa wybrany zosta? przedstawiciel m?odej Polonii.

W demokratycznym glosowaniu obecni na zebraniu cz?onkowie Towarzystwa wybrali zarz?d na rok 2008/2009 w sk?adzie: Sebastian Wide? (Prezes), Martin Reynolds (V-ce Prezes), Hanna Dowling (Honorowy Sekretarz), Deirdre Holland (Skarbnik) oraz Pat Quigley, Jan Kaminski, prof. Maciej Smole?ski, Helena Johnston, Niamh Nestor, Agnieszka Krauze ‘Ginger’, Krzysztof Kiedrowski, Marysia Harasimowicz.

Przygotowa?a Hanna Dowling
Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
612