Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Wspieramy Polaków w Irlandii Pó?nocnej

maciekbatorpolskibelfast

Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej zwraca si? o pomoc w wywarciu nacisku na rz?d Irlandii Pó?nocnej w sprawie podj?cia zdecydowanych dzia?a? maj?cych na celu popraw? bezpiecze?stwa mniejszo?ci etnicznych, w tym spo?eczno?ci polskiej, zamieszkuj?cych t? cz??? Zjednocznonego Królestwa.
W chwili obecnej Irlandia Pó?nocna boryka si? z nasilaj?cymi si? atakami na tle rasowym. Na przestrzeni ostatnich miesi?cy dosz?o do kilkunastu zaj?? w których ucierpieli niewinni ludzie. W poniedzia?ek Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej, Centrum Indyjskie, Centrum Muzu?ma?skie otrzyma?y anonimy z pogró?kami podpisane przez Combat18 neo-nazistowsk? organizacj? dzia?aj?c? w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej podj??o kroki, które maj? na celu zwróci? uwag? lokalnego rz?du na to, co dzieje si? w kraju oraz przekona? polityków do podj?cia akcji w celu poprawy sytuacji. Zwracamy si? zatem do osób prywatnych oraz organizacji polonijnych z terenu Wielkiej Brytanii, Republiki Irlandii i Europy o poparcie naszych dzia?a? i wystosowanie listu wsparcia zaadresowanego do Premiera Irlandii Pó?nocnej (kopia listu poni?ej).
Stowarzyszenie prosi o wys?anie listu wydrukowanego na papierze firmowym waszych organizacji.
Prosz? równie? o rozes?anie tego maila do wszystkich osób, które mog?yby wesprze? akcj?.
Wszystkich, którzy chc? si? podpisa? pod wspólnym listem od Forum Polonia prosimy o przeslanie emaila do pi?tku 10 lipca na emilia.marchelewska@gmail.com z tytu?em: Wspieram Belfast.
Adres:

In light of the increased number of racist attacks directed at ethnic minorities living in Northern Ireland, the Polish Association and Forum Polonia in the Republicurgently calls on the Office of the First Minister and Deputy First Minister for undertaking appropriate measures to prevent the attacks from happening and to rebuilt the atmosphere of safety among the threatened people. Poles, Lithuanians, Roma people, Indians and others have recently been feeling insecure and under threat – their premises are being attacked, threatening letters are being sent to them. As members of the community they have full rights to live a normal life without fear and to pursue their ambitions. This is becoming more and more difficult.
Thus the Polish Association and Forum Polonia in the Republic of Ireland urges the Office of the First Minister and Deputy First Minister to investigate the attacks and to implement procedures that will enable members of threatened communities to feel safe.

Office of the First Minister and Deputy First Minister
Castle Buildings
Stormont
Belfast
BT4 3SR

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.