Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

By ka?de polskie dziecko mia?o dost?p do bezp?atnej edukacji

Forum Polonia zach?ca do wsparcia inicjatywy Polskich Szkó? Internetowych Libratus:

“Naszym wspólnym celem jest szerzenie polskiej kultury oraz tradycji. Wspólnie ze szko?ami podstawowymi i gimnazjalnymi w Polsce oraz szko?ami sobotnimi i organizacjami polonijnymi poza granicami Polski promujemy polsk? edukacj? w?ród Polaków czasowo lub na sta?e przebywaj?cych zagranic?.

Nasz bud?et nie pozwala nam na zakup reklam w du?ych serwisach. Gor?co prosimy umieszczenie w Pa?stwa serwisie (lub na tablicy na Facebook) informacji i banera o mo?liwo?ci polskiej edukacji nawet w najdalszych
zak?tkach ?wiata, gdzie nie ma dost?pu do szko?y stacjonarnej.

?Temat ten z pewno?ci? zainteresuje Polaków odwiedzaj?cych Pa?stwa stron?.

To dzi?ki Pa?stwa wsparciu i pracy wolontariuszy w tym roku dzieci mog?y rozpocz?? nauk? i razem z rodzicami s? za to bardzo wdzi?czni. Ka?da pomoc z Pa?stwa strony jest dla nas cenna.

Twórzmy razem Szko?y Libratus by ka?de polskie dziecko mia?o dost?p do bezp?atnej edukacji.”

Z wyrazami szacunku i wdzi?czno?ci,
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice
Polskich Szkó? Internetowych Libratus

Informacje nt. szkó? znajdziesz : ogloszenie_o_Szkolach_Libratus
Info nt dost?pnych banerów i informacji: info@libratus.edu.pl

Jednocze?nie pragniemy przypomnie?, i? kwestiami zwi?zanymi z edukacj? w Forum Polonia zajmuj? si? Beata Molendowska i Niamh Nestor. info@forumpolonia.org.

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.