Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Category: Zdrowie

Camogie Intercultural Day

Camogie Intercultural Day

Zaproszenie ze strony trzech dublinskich klubow camogie (wersja hurlingu dla kobiet), skierowane do przedstawicielek mniejszosci narodowych, do sprobowania wlasnych sil w tym irlandzkim sporcie. Szczegoly ponizej. All clubs are targeting 7-12yrs old girls and specifically opening their doors to new communities in the locality. Each club has received a grant from An Cumann Camogaíochta to […]

Zdrowie seksulane, p?odno??, macierzy?stwo - Polki w Irlandii

Zdrowie seksulane, p?odno??, macierzy?stwo – Polki w Irlandii

Study on Sexual Health, Fertility, and Motherhood for Migrant and Minority Ethnic Women living in Ireland to badania zlecone przez Crisis Pregnancy Programme (CPP) oraz Health Services Executive (HSE). W ich projektowaniu i realizacji bada? uczestniczy Cairde. Emilia Marchelewska z Cairde / Forum Polonia zach?ca Polski do w??czenia si? w konsultacje. 13 kwietnia 2011 o […]

Ethnic Minorities Health Forum

Zdrowie bez wzgl?du na pochodzenie

O zdrowiu, dost?pie do ?wiadcze? medycznych oraz trudno?ciach z pozyskiwaniem niektórych ?wiadcze? socjalnych mówiono podczas obrad II Ethnic Minorities Health Forum (EMHF). W obradach grupy doradczej nie zabrak?o przedstawicielem polonii. O zagadnieniach, z jakimi najcz??ciej spotykaj? si? przedstawiciele polskiej spo?eczno?ci w Irlandii, mówi?a Anna Pa?, reprezentuj?ca Forum Polonia, oraz Kasia Wodniak z Centrum Informacji Spo?ecznej […]

Bieg mimo wszystko

Bieg mimo wszystko

Charytatywny maraton wokó? Irlandii – ponad 1,000 kilometrów w 21 dni! Zapraszamy organizacje i lokalne spo?eczno?ci, rozsiane na trasie biegu, do udzia?u w akcji! Ponad 1,000 kilometrów w 21 dni przebiegnie Tomasz Manikowski w ramach akcji charytatywnej „Bieg Mimo Wszystko”. Biec b?dzie dla siebie, jak i dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej, na rzecz których kwestowa? […]

Centrum pomocy uzale?nionym

Centrum pomocy uzale?nionym

Centrum Konsultacyjne dla Uzale?nionych i Ich Rodzin-CKU powsta?o w maju 2009 w odpowiedzi na potrzeby osób uzale?nionych oraz wspó?uzale?nionych, DDA. “Osoby te cz?sto na emigracji czuj? si? samotnie. Nieznajomo?? j?zyka oraz miejsc gdzie szuka? pomocy dla siebie i bliskich stanowi powa?n? barier? przed podj?ciem leczenia. Uzale?nienie od alkoholu,substancji psychoaktywnych czy gier hazardowych ma zró?nicowane skutki […]

Parasol Centrum Pomocy Psychologicznej

Parasol Centrum Pomocy Psychologicznej

Priorytetem PARASOL jest indywidualne podej?cie do ka?dej z przychodz?cych do nas osób. Szacunek, atmosfera zaufania  i poczucie bezpiecze?stwa stanowi? dla nas baz? do nawi?zania  skutecznej relacji terapeutycznej. ?wiadczymy us?ugi psychologiczne w j?zyku polskim i angielskim adresowane  do osób indywidualnych, par oraz rodzin. Psychologowie centrum s?u?? fachow? pomoc? w nast?puj?cym zakresie: ·        utrata bliskiej osoby ·       […]