Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Klub Toastmasters i Szko?a Liderów w Dublinie

Pierwszy Klub Toastmasters w Irlandii oraz Szko?a Liderów, maj? zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na pierwsze spotkanie, które odb?dzie si? w sobot? 13 wrze?nia bie??cego roku, o godzinie 12.00. Dzi?ki uprzejmo?ci SIPTU, spotkanie odb?dzie si? w siedzibie zwi?zku tj. w Liberty Hall (Eden Quay, Dublin 1).

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pisz?c na adres: rafal.jaros@gmail.com lub pod numerem telefonu 00353 (0) 860 47 20 09.

Celem Szko?y Liderów jest kszta?towanie oraz modelowanie umiej?tno?ci przewodzenia i zarz?dzania. Celem spotka? Toastmasters jest rozwijanie umiej?tno?ci przemawiania i prowadzenia debat.

Wszystkie z wy?ej wymienionych umiej?tno?ci mog? by? niezwykle przydatne nietylko dyrektorom, czyli liderom organizacji formalnych, ale wszystkim osobom maj?cym kontakt z szeroko poj?t? sfer? komunikacji spo?ecznej.

Toastmasters, to mi?dzynarodowe stowarzyszenie za?o?one w 1924 roku w Kalifornii. Obecnie na ca?ym ?wiecie istnieje oko?o 9000 lokalnych klubów w ponad 90 pa?stwach.

Szko?a Liderów jest now? inicjatyw?. W ramach jej dzia?alno?ci do prowadzenia szkole?/wyk?adów/warsztatów b?dziemy zaprasza? znanych dzia?aczy, polityków, dziennikarzy oraz przedsi?biorców.

Share

Tagi: , ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
610