Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

9. pa?dziernika w Rezydencji Pana Ambasadora w Irlandii odby?o si? spotkanie z mediami polonijnymi, w którym wzi??y udzia? równie? osoby dzia?aj?ce na Forum Polonia, m.in. Marcin Klinkosz z Naszego G?osu, Filip Dawidzi?ski prowadz?cy podcast Nie tylko Dla Or?ów oraz Emilia Marchelewska wspó?pracuj?ca m.in. z Polskim Heraldem.

Emilia na spotkaniu przedstawi?a najwa?niejsze informacje dot. wyborów lokalnych w Irlandii oraz wymogu rejestracji w rejestrze wyborców. Opowiedzia?a te? o dzia?aniach podj?tych przez Forum Polonia w ramach Projektu Obywatelskiego G?osuj? w Irlandii – strona internetowa, logo, sesje informacyjne i wi?cej.

Ambasador Szumowski podkre?la, ?e wybory lokalne„to dla nas rodzaj egzaminu, na ile jeste?my Europejczykami oraz na ile traktujemy Irlandczyków, tak jak chcieliby?my aby oni nas traktowali, czyli podmiotowo, a nie tylko jako pracownicy. Poka?my, ?e Polacy, to nie tylko milcz?cy twór, ale ?e chcemy by? równie? wspó?gospodarzami ulicy, osiedla, gdzie mieszkamy. Dlatego warto po?? na wybory”.

Pe?n? g?osow? relacj? ze spotkania mo?na pobra? ze strony www.nietylkodlaorlow.com.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (2)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Filipowski napisał(a):

    jestem w internecie…jestem w interecie ;-)))

  2. Przemek napisał(a):

    Ach ten nasz redaktor… Gratulacje dla Filipa za 3 lata jego fajnego kozackiego podcastu!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
586