Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Informacja o wyborach lokalnych na Orkiestrze

Wyborczy punkt informacyjny na WO?POko?o 150 osób skorzysta?o z Wyborczego Punktu Informacyjnego zorganizowanego przez Forum Polonia podczas Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w sztabie Polskiego Expressu.

W punkcie mo?na by?o dowiedzie? si? wi?cej na temat wyborów lokalnych w Irlandii, wymogu rejestracji oraz cech charakteryzuj?cych kandydata na radnego, a tak?e uzyska? pomoc w wype?nieniu formularza rejestracyjnego.

Uczestnikom Fina?u Orkiestry rozdawano pakiety informacyjne zawieraj?ce ulotk? informacyjn?, formularz RFA2, ulotk? rz?dow? dot. rejestracji oraz mini plakat Forum Polonia z adresem strony internetowej, na której mo?na znale?? wi?cej informacji na temat wyborów lokalnych w Irlandii – www.forumpolonia.org/wybory.

Osoby, które chcia?yby g?osowa? w wyborach lokalnych i do parlamentu europejskiego w Irlandii, powinny si? zarejestrowa? w Suplemencie Wyborców w okresie od 15 lutego do 15 dni przed wyborami. Nale?y wype?ni? formularz RFA2, z którym nale?y si? uda? na posterunek Gardy z dowodem zamieszkania i ID (dowód/paszport/prawo jazdy), aby formularz zosta? podstemplowany przez policjanta.

W organizacji punktu wyborczego wzi?li udzia?: Emilia Marchlewska-koordynator z ramienia Forum Polonia, Aga Wi?syk-NWICN, Beata Molednowska-Ilac Library i My Cork, Filip Dawidzi?ski-podcast Nie Tylko Dla Or?ów, Viola Di Bucchianico z FF, a tak?e Ginger z grupy artystycznej Foca. Wszystkie osoby uczestnicz? w Forum Polonia, które jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej w Republice Irlandii.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Przemek pisze:

    Ale niez?e laski ;)