Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

DAR naszych serc dla Jana Paw?a

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w DublinieWe wrze?niu br. odb?dzie si? 30 rocznica jedynej wizyty Jana Paw?a II w Irlandii. Podczas mszy ?w., odprawionej w parku dubli?skim Phoenix Park, uczestniczy?o 980 000 wiernych, komuni? ?w. rozdawa? m.in. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, który bra? udzia? w pielgrzymce papieskiej do Irlandii wraz z grup? polskiego duchowie?stwa.

Z Dublina papie? Jan Pawe? II uda? si? do Drogheda, miejscowo?ci le??cej na skrawku prymasowskiej archidiecezji Armagh, znajduj?cym si? w granicach Republiki Irlandzkiej. Tutaj przy wielkim o?tarzu by?y maszty z flagami:papiesk?, irlandzk? i polsk? oraz wielkie napisy po polsku: “Szcz??? Bo?e” i “Maryjo, Obro?czyni nasza”, a podczas powita? kilka razy podkre?lono polsko?? papie?a.

Po mszy ?w. w Drogheda papie? powróci? do Dublina. Przeje?d?aj?cego z lotniska do pa?acu prezydenta papie?a wita?y t?umy ludzi. Trasa przejazdu by?a specjalnie iluminowana i udekorowana: pe?no by?o portretów Jana Paw?a II, a cz?sto obok obraz Matki Boskiej Cz?stochowskiej. Raz po raz ukazywa?a si? przy papieskiej i irlandzkiej tak?e polska flaga.

30 wrze?nia w ogrodzie nuncjatury apostolskiej papie? przyj?? na specjalnej audiencji Polaków z Irlandii (w Irlandii mieszka?o wówczas ok. 300 Polaków) i Wielkiej Brytanii. Jan Pawe? II powiedzia? rodakom, ?e nie mog? zapomina? o swoim polskim pochodzeniu i by dawali ?wiadectwo dojrza?o?ci Polski, gruntuj?c jej prawo obywatelstwa w?ród wszystkich narodów Europy i ?wiata oraz s?u?yli celom szlachetnego chrze?cija?skiego uniwersalizmu. Pó?niej papie?
polecia? helikopterem do Galway (zach. Irlandia) na spotkanie z m?odzie?? irlandzk? (przyby?o ok. 400 000 osób). Kiedy papie? sko?czy? kazanie, nagle rozleg? si? ?piew – nawet bardzo udany – “Sto lat” po polsku.

1 pa?dziernika Jan Pawe? II spotka? si? w Limerick z 400-tysi?czn? rzesz? mieszka?ców zachodniej Irlandii. Jest to teren górzysty – czy raczej wysokich pagórków, a wielu jego mieszka?ców zajmuje si? pasterstwem. Dlatego w kazaniu papie? wspomnia? o góralach-pasterzach w Polsce i powiedzia?, ?e czuje si? w Limerick jak u swoich, chwytaj?c tym zebranych za serce.

Z Limerick papie? uda? si? do pobliskiego mi?dzynarodowego portu lotniczego w Shannon, gdzie nast?pi?o jego po?egnanie przez prezydenta republiki i prymasa Irlandii. Po udzieleniu b?ogos?awie?stwa i odegraniu hymnu papieskiego i irlandzkiego papie? przeszed? przed kompani? honorow? przy d?wi?kach orkiestry wojskowej graj?cej “Sto lat” i wszed? do samolotu “?wi?ty Patrick”, który zabra? go do Ameryki. 29 wrze?nia – 1 pa?dziernika 1979 by?y prawdziwie polskimi dniami w Irlandii.

Wydarzenia te s? zatem wspania?a okazja do ponownego zebrania si? ca?ej irlandzkiej Polonii i wspó?utworzenia dzie?a pt. „DOM Jana Paw?a II w Dublinie i Jego ?RODOWISKA”.

Za przyczyn? polskiego papie?a i z Jego woli powsta?a Fundacja Jana Paw?a II w Rzymie. Nast?pnie, z potrzeby ludzkich serc, zacz??y funkcjonowa? Ko?a Przyjació? Fundacji na ca?ym ?wiecie. D?ugo nie by?o takiej inicjatywy w Irlandii. Czy to nie zastanawiaj?ce, ?e tutejsze pionierskie stowarzyszenie powsta?o w?a?nie w roku rocznicy Jego wizyty?

Jestem bardzo szcz??liwa z mo?liwo?ci utworzenia pierwszego Ko?a na terenie Irlandii. Jego powo?anie sta?o si? natomiast faktem dzi?ki ?yczliwo?ci i pomocy OO. Dominikanów: o. Jaros?awa i o. Marka. Obecnie nasze grono stale si? powi?ksza. Ka?dy ofiaruje cz?stk? siebie, w takim zakresie, w jakim jest gotów. Z tych okruszyn ofiarowanych przez uczestników wy?ania si? konkretny plan dzia?ania, który staje si? ho?dem z?o?onym Bogu za ?ycie Karola Wojty?y. A rezultaty… pozostaj? w r?kach Bo?ych.

Ufam, ?e moje osobiste s?owa porusz? Wasze serca i wspólnie stworzymy ?RODOWISKO I DOM na miar? pragnie? i oczekiwa? Jana Paw?a II. B?dzie to niezatarty dowód Jego ?wi?to?ci i ?ywy pomnik s?u??cy ludziom, których On bardzo kocha? i których losem by? zawsze ?ywo zainteresowany. ?wiadectwo o. Jana Góry mo?e by? dodatkowo przyk?adem na to, co b?ogos?awie?stwo Jana Paw?a II mo?e spowodowa?, o ile cz?owiek w nie wierzy.

Warto równie? zwróci? uwag? na fakt, ?e beatyfikacja Jana Paw?a II mo?e nast?pi? w?a?nie w 2009r. To jest drugi powód napisania przez mnie niniejszego zaproszenia.

Zach?cam zatem serdecznie do osobistego kontaktu z Janem Paw?em II i w??czenia si? w dzia?alno?? Ko?a, zarówno jako jego czynny uczestnik b?d? sympatyk. Id?my za wo?aniem Jana Paw?a II: „Odwagi, nie l?kajcie si?!”

Krystyna Bruchlikowska

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie
Adres spotka?: soboty po Mszy ?w. Klasztor Ojców Jezuitów
St. Francis Xavier Church, Gardiner Street Upper, Dublin 1, Ireland

adres e-mail: koloprzyjaciolfjp2@gmail.com
Tel. Krystyna 0872630343
Krzysztof 0877951446
Jaros?aw 0862458897

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.