Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Senat uchwalil priorytety finansowania Polonii

Prezydium Senatu uchwali?o priorytety finansowania zada? zlecanych w zakresie opieki nad Poloni? i Polakami za granic? w 2011 roku: uchwa?a nr 650.

UCHWA?A NR 650 PREZYDIUM SENATU
z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie okre?lenia priorytetów finansowania zada? zleconych
w zakresie opieki nad Poloni? i Polakami za granic? w 2011 roku

Na podstawie art. 9 uchwa?y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. –
Regulamin Senatu (Monitor Polski z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz.
302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36,
poz. 392, Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925, z 2008 r.
Nr 14, poz. 146 i Nr 90, poz. 781, z 2009 r. Nr 62, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 25,
poz. 225) oraz § 2 uchwa?y nr 30 Prezydium Senatu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania
zada? w zakresie opieki nad Poloni? i Polakami za granic?, uchwala si?, co nast?puje:

§ 1.

Okre?la si? nast?puj?ce priorytety finansowania zada? zleconych w zakresie opieki nad Poloni?
i Polakami za granic? w 2011 roku:
1) wspieranie dzia?a? ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o mi?dzynarodowych
standardach ochrony praw mniejszo?ci narodowych i etnicznych, ze szczególnym
uwzgl?dnieniem spo?ecze?stw pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz krajów
obj?tych programem Partnerstwa Wschodniego;
2) wspieranie dzia?a? ?rodowisk polskich i polonijnych ukierunkowanych na rozwój
szkolnictwa polskiego oraz promowanie j?zyka i kultury polskiej poza granicami, s?u??cych
zachowaniu wi?zi z Polsk? oraz potrzebom edukacyjnym ich dzieci;
3) podejmowanie dzia?a? na rzecz wzmocnienia kondycji mediów polonijnych i polskich
w ?wiecie, ze szczególnym uwzgl?dnieniem mediów elektronicznych;
4) wspieranie aktywno?ci w?asnej ?rodowisk polskich i polonijnych w ?wiecie, s?u??cej
dokumentowaniu i ochronie polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami oraz
propagowanie w?ród m?odego pokolenia Polonii i Polaków w ?wiecie wiedzy o polskich
osi?gni?ciach w dziedzinie kultury;
5) promowanie dzia?a? na rzecz aktywizacji spo?ecznej i obywatelskiej przedstawicieli
?rodowisk polonijnych i polskich za granic? w ?yciu publicznym krajów zamieszkania;
6) wspieranie programów pomocowych, w szczególno?ci skierowanych na pozyskiwanie
?rodków z Unii Europejskiej.

§ 2.

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

MARSZA?EK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.