Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

M?oda Polonia a Stary Kraj

W dniach 19-21 listopada 2010 Pangea Polska organizuje seminarium pt. Nowa Polonia a Stary Kraj. Partnerami w organizacji tego wydarzenia s? Pangea Alliance, Pracodawcy RP oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wydarzenie swoim patronatem honorowym obj?? Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Minister Spraw Zagranicznych Rados?aw Sikorski.

Intencj? naszego spotkania jest budowy strategii dzia?a? i platformy wspó?pracy m?odych organizacji polonijnych na rzecz kszta?towania nowego wizerunku Polski za granic?. Wspólnie z go??mi chcemy aktywnie przedyskutowa? kwesti? wspó?pracy i dialogu pomi?dzy m?od? Poloni? a instytucjami rz?dowymi i pozarz?dowymi w kraju.

Go?ciem honorowym seminarium b?dzie prof. Jerzy Buzek – przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, który przedstawi swój pogl?d nt. miejsca nowoczesnej Polonii w nowoczesnej Polsce i Europie.

W?ród zaproszonych go?ci s? przedstawiciele ?ycia publicznego, którym chcemy zada? pytania dot. ich postrzegania M?odej Polonii, mo?liwo?ci realnej wspó?pracy z m?odymi liderami ?rodowisk polonijnych, oraz wspólnie zdefiniowa? miejsce Polonii wobec wyzwa? cywilizacyjnych i ekonomicznych XXI wieku.

Swój udzia? w seminarium potwierdzili ju? m. in.

Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Krzyszof Przybyl – Prezes Fundacji Teraz Polska, Magdalena Burnat – Mikosz – Partner, Deloitt, Teresa Kami?ska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,Rafal Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Dariusz Zuk – Prezes Akademickich Inkubatorow Przedsi?biorczo?ci

Ryszard Kalisz – pose? na Sejm RP, Eugeniusz Grzeszczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pawe? Potoroczyn – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, S?awomi Majman – Prezes PAIiIZ, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP i Bo?ena Lubli?ska – Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Longin Komo?owski – pose? na Sejm RPi Prezes Wspólnoty Polskiej, Monika Smole? – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, oraz Marek Zió?kowski – wicemarsza?ek Senatu RP.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli organizacji oraz m?odych liderów polonijnych, aktywnie dzia?aj?cych na terutoriun Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz krajów europejskich. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosz? o przes?anie zg?oszenia na adres e-mail: seminarium@pangeapolska.org

Organizatorzy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania uczestników konferencji.

Share

Tagi:

Kategoria: Konferencje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.