Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Author Archive for Emilia Marchelewska

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze w Spisie Powszechnym 10 kwietnia 2011

W niedziel? 10 kwietnia odb?dzie si? w Irlandii szczegó?owy Powszechny Spis Ludno?ci, czyli Census. Jego celem jest policzy? ka?d? osob?, która tego dnia przebywa w Irlandii. PAMI?TAJ, BY W NIEDZIEL? WYPE?NI? FORMULARZ SPISOWY I ODDA? GO RACHMISTRZOWI. JE?LI MASZ PYTANIA LUB NIE OTRZYMA?E? FORMULARZA, ZADZWO? DO NAS: 0863231184, 0851015929 lub 086 410 7788. Wi?cej o […]

Obchody rocznicy tragedii 10 kwietnia.

Obchody rocznicy tragedii 10 kwietnia.

Dnia 16 marca 2011, o godzinie 18:30 odby?o si? w sali “na dole” na Dorset Street spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów rocznicy 10 kwietnia. Na spotkaniu przedstawiona zosta?a relacja z pierwszego spotkania organizacyjnego z niedzieli 13 kwietnia, które odby?o si? w hotelu Burlington w sk?adzie: Grzegorz Dawidowski, Bart?omiej Bru?ewicz, Martin Reynolds, Eryk Kozie? , Aneta […]

 Konferencja Quo Vadis III

Konferencja Quo Vadis III

Organizatorzy konferencji Quo Vadis III oraz Stowarzyszenia Emigracji Polskiej informuj?, ?e Senat RP zaakceptowa? wniosek “?wiatowa Konferencja M?odych Liderów Polonijnych Quo Vadis III” i przyzna? dotacj? zapewniaj?c? udzia? w konferencji uczestnikom reprezentuj?cym ?rodowiska polonijne dzia?aj?ce poza terenem Ameryki Pó?nocnej. Forum Polonia wystosowa?o list popracia dla projektu. Organizatorzy pisz?: “Dzi?kujemy Pa?stwu za poparcie dla projektu.Wszyscy Pa?stwo, […]

W nowym rz?dzie brak ministra ds integracji

W nowym rz?dzie brak ministra ds integracji

Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” jako pierwsza organizacja Charity za?o?ona i prowadzona przez polskich wolontariuszy dla polskiej spo?eczno?ci pragnie wyrazi? swoje g??bokie zaniepokojenie brakiem powo?ania Ministra do spraw Integracji w gabinecie nowego rz?du Irlandii. Od 2006 roku Centrum Razem zajmuje si? osobami w trudnej sytuacji ?yciowej oraz promuje idee integracji tutaj w Cork w Irlandii. […]

Wieczór Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej

Wieczór Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej

POSK Dublin zaprasza: To ogromna strata dla polskiego ?wiata kultury. Odesz?a jedna z najwi?kszych polskich artystek. Genialna. Wybitna. Profesjonalna w ka?dym calu zarówno w teatrze, telewizji, filmie, na deskach estrady i przed radiowym mikrofonem. Stworzy?a wiele niezapomnianych kreacji i dlatego pragniemy przybli?y? i przypomnie? szerokiej publiczno?ci Jej bogaty dorobek artystyczny podczas Wieczoru Wspomnie? o Irenie […]

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego - postulaty

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego – postulaty

W trakcie IV Kongresu Polskich Organizacji Studenckich w Wielkiej Brytanii grupa studentów w sk?adzie: Joanna Bagniewska, Pawe? ?ojko, Tadeusz Kocman przedstawi?a postulaty dotycz?ce reformy polskiego szkolnictwa wy?szego (w za??czniku). Zach?cam Pa?stwa do zapoznania si? z materia?em. Uruchominona zosta?a równie? petycja on-line, dzi?ki której mo?ecie wyrazi? swoje poparcie dla pomys?u oraz wzi?? udzia? w debacie na […]

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji? W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów […]

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

W Forum Polonia uwa?amy, ?e udzia? Polaków w nadchodz?cym spisie jest niezmiernie wa?ny. Rejestracja adekwatnych informacji na temat liczby i sytuacji naszej mniejszo?ci narodowej ma szanse zosta? odzwierciedlona w sposobie planowania, zarz?dzania i dostarczania serwisów s?u?b publicznych i firm prywatnych. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomo?ci angielskiego, o liczbie dzieci, których j?zykiem […]

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Forum Polonia apeluje by Polacy wzi?li udzia? w Spisie Powszechnym 2011 w Irlandii. Roze?lij informacje do Polaków. Spis ludnos?ci, Census, odbywa sie? w Irlandii co 5 lat. W tym roku b?dzie mia? miejsce w niedziele?, 10 kwietnia. Na krótko przed ta? data? rachmistrz spisowy dostarczy Pan?stwu do domu formularz spisowy. Jes?li zajdzie potrzeba Rachmistrz pomoz?e […]

Healh Forum - Is Dublin going to become Detroit?

Healh Forum – Is Dublin going to become Detroit?

Ethnic Minority Health Forum (EMHF); the meeting is on Tuesday 08th March 2011 International Women Day @ 10.50 am at Cairde, 19 Belvedere Place, Dublin 1. (Lunch will be provided and a €5.00 transport will be paid at the end of the meeting). Dr. Carla’s Groh visit to Ireland is to facilitate sharing good practises […]