Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Author Archive for Emilia Marchelewska

Tekla Klebetnica

Tekla Klebetnica

Polscy Górale zagraj? w Irlandii! Kiedy? na po?udniu Polski „wiejskie plotkary” okre?lano Tekl? Klebetnic?. T? nazw? przyj??a kapela góralska stworzona w 2006 roku. Pocz?tkowo grupa wyst?powa?a charytatywnie. Jednak niezwyk?a ?ywio?owo?? i pozytywna energia muzyków przysporzy?a grupie wielu fanów, zespó? sformalizowano i zacz?? wyst?powa? komercyjnie. Muzyka, zabawy, ta?ce i stroje z rejonu Tatr! Niedziela, 15 listopada, godz. 18.00, […]

Moja Firma - II seminarium nt. zak?adania i prowadzenia firmy w Irlandii

Moja Firma – II seminarium nt. zak?adania i prowadzenia firmy w Irlandii

II seminarium informacyjne dla osób, które posiadaj? lub my?l? o za?o?eniu w?asnej firmy odb?dzie si? w ramach Innovation Dublin Week.

Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych

Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych

Konferencja Antonine Hotel Falkirk, Szkocja Sobota 28 Listopad – Niedziela 29 Listopad 2009 “Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych „ United Polish Falkirk ma zaszczyt zaprosi? przedstawicieli Pa?stwa organizacji do uczestnictwa w w/w przedsi?wzi?ciu. G?ównym celem konferencji jest spotkanie organizacji z du?ym do?wiadczeniem i podzielenie si? metodami dzia?ania […]

Inter-cultural late night 'futsal' league

Inter-cultural late night ‘futsal’ league

Football Association of Ireland – Dublin zaprasza do Inter-cultural late night ‘futsal’ league. PLAYER REGISTRATION FORM 2009 Venue: st Catherine’s sports centre Marrowbone lane, Dublin 8 Time: 9pm to 11pm Date: November 2nd 2009 Duration 4 weeks Wi?cej informacji Jonathan Tormey. Football in community development officer mobile number: 0871323252 or email jonathan.tormey@fai.ie

Prime Time o uprzedzeniach

Prime Time o uprzedzeniach

RTE  Prime Time planuje odcinek po?wi?cony rasizmowi. Szukaj? osób, które do?wiadczy?y tego typu zachowa?, b?d? grup. Prime Time, program telewizyjny stacji RTE (www.rte.ie/primetime) prowadzi w?a?nie wst?pne badania nad problemem rasizmu w Irlandii. Redaktorzy s? zainteresowani przede wszystkim przypadkami przest?pstw o pod?o?u rasowym i zastraszaniem cz?onków mniejszo?ci etnicznych. Coraz cz??ciej mo?na takie zachowania zauwa?y? w Republice […]

Wyszkoleni Liderzy

Wyszkoleni Liderzy

Sze?? osób z Irlandii wzi??o udzia? w Szkole Liderów. Stowarzyszenie Szko?a Liderów za?o?ona w 1994 r przez profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pe?czy?skiego wspiera w rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego. Uczestnicy podczas 2 tygodniowego pobytu w Warszawie, ?ochowie, Gda?sku, Toruniu i Krakowie rozmawiali z przedstawicielami sejmu, senatu, samorz?dów lokalnych, organizacji pozarz?dowych. Szkolili swoje umiej?tno?ci liderskie, wyst?pienia publiczne, debaty, […]

Parasol Centrum Pomocy Psychologicznej

Parasol Centrum Pomocy Psychologicznej

Priorytetem PARASOL jest indywidualne podej?cie do ka?dej z przychodz?cych do nas osób. Szacunek, atmosfera zaufania  i poczucie bezpiecze?stwa stanowi? dla nas baz? do nawi?zania  skutecznej relacji terapeutycznej. ?wiadczymy us?ugi psychologiczne w j?zyku polskim i angielskim adresowane  do osób indywidualnych, par oraz rodzin. Psychologowie centrum s?u?? fachow? pomoc? w nast?puj?cym zakresie: ·        utrata bliskiej osoby ·       […]

Mixed Technique Encounters

Mixed Technique Encounters

z cyklu warsztatów artystycznych  Mixed Technique Encounters  19th September – 27th September 2009 Twórcy z Polski oraz Irlandii poprowadz? jedno- i dwudniowe warsztaty artystyczne, po?wi?cone ró?nym formom dzia?a? twórczych, obejmuj?cych warsztaty teatralne, warsztaty improwizacji gitarowej, warsztaty DJ oraz warsztaty plastyczne.  Je?eli jeste? zainteresowany/a zdobyciem nowych umiej?tno?ci, od?wie?eniem pok?adów w?asnej kreatywno?ci, spotkaniem osób dziel?cych te same zainteresowania, oderwaniem […]

Spotkanie Jerzego Buzka m?od? emigracj?

Spotkanie Jerzego Buzka m?od? emigracj?

Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego we wspó?pracy z Forum Polonia organizuje  spotkanie z Przewodnicz?cym Parlamentu Europejskiego Panem Jerzym Buzkiem. Spotkanie ma na celu nawi?zanie kontaktów z m?od? emigracj? z krajów europejskich. Odb?dzie si? w Dublinie we wtorek 8 wrze?nia, godz. 11.00. Ch?tnych prosimy o kontakt z Tomaszem Machur? – tmachura@gmail.com do poniedzia?ku 7 wrze?nia do godziny 12:00. […]

Autoprezentacja.  Warsztat rozwoju osobistego

Autoprezentacja. Warsztat rozwoju osobistego

Uczestnicz?c w warsztacie: Odkryjesz swoje zdolno?ci autoprezentacyjne. Nauczysz si? podkre?la? swoje zalety i zdolno?ci. Poznasz lepiej siebie i jak widza Ci? inni. Nabierzesz wi?kszej pewno?ci siebie w kontaktach z innymi. Wypracujesz swój w?asny, autentyczny styl autoprezentacji. Nauczysz si? ?wiadomie wykorzystywa? mow? cia?a i g?os w autoprezentacji. B?dziesz bardziej naturalny w relacjach z lud?mi. Sam zdecyduj, […]