Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Wyszkoleni Liderzy

Sze?? osób z Irlandii wzi??o udzia? w Szkole Liderów. Stowarzyszenie Szko?a Liderów za?o?ona w 1994 r przez profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pe?czy?skiego wspiera w rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego. Uczestnicy podczas 2 tygodniowego pobytu w Warszawie, ?ochowie, Gda?sku, Toruniu i Krakowie rozmawiali z przedstawicielami sejmu, senatu, samorz?dów lokalnych, organizacji pozarz?dowych. Szkolili swoje umiej?tno?ci liderskie, wyst?pienia publiczne, debaty, zarz?dzania projektami.

Dyplomowani

Barnaba Dorda: „Szkola liderow to by?o niesamowite do?wiadczenie: profesjonalnie przygotowane warsztaty i bardzo interesuj?ce wyk?ady w przeci?gu zaledwie 2 tygodni. Mogli?my spotka? niezwyk?ych ludzi, którzy w Polsce dzia?aj? w organizacjach pozarz?dowych i samorz?dowych. Do tego uda?o si? zebra? w jednym miejscu 25 osób, które aktywnie dzia?aj? na rzecz Polonii, maj? mnóstwo pomys?ów i pasji. To by?y bardzo udane szkolenie, które da?o mi ogromny przyp?yw energii do dzia?ania.”

Krzysiek Wisniewski “By?y to dwa najbardziej intensywne tygodnie w ostatnich kilku latach mojego ?ycia. Intensywne w bardzo pozytywnym sensie. My?l?, ?e jeszcze przez d?ugi czas b?d? czu? w sobie t? energi?, która tam si? wytworzy?a, zarówno w grupie, jak i we mnie samym. Pozna?em lepiej siebie, pozna?em wielu niesamowitych ludzi, dla których siedzenie z pilotem w r?ku nie jest szczytem rozrywki, którzy potrafi? po?wi?ci? kawa?ek siebie dla innych.”

Emilia Marchelewska: „Szko?a liderów to mieszanka wybuchowa. Stymulujace i inspiruj?ce do?wiadczenie dzi?ki programowi i uczestnikom: inteligentnym, kreatywnym i przebojowym, a przy tym ciep?ym. Polecam wszystkim uczestnictwo w kolejnej edycji. Tymczasem postaram si? organizowa? szkolenia liderskie w Irlandii dla osób zwi?zanych z Forum Polonia.”

W Szkole Liderów wzi?li udzia? równie? Beata Molendowska, Ania Pa? oraz Iwa Wi?niewska.

O wizycie w Senacie mo?ecie przeczyta? tu: http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/wydarz/2009/090825.htm

Zdj?cia ze Szko?y Liderów w naszej galerii.Sze?? osób z Irlandii wzi??o udzia? w Szkole Liderów. Stowarzyszenie Szko?a Liderów za?o?ona w 1994 r przez profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pe?czy?skiego wspiera w rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego. Uczestnicy podczas 2 tygodniowego pobytu w Warszawie, ?ochowie, Gda?sku, Toruniu i Krakowie rozmawiali z przedstawicielami sejmu, senatu, samorz?dów lokalnych, organizacji pozarz?dowych. Szkolili swoje umiej?tno?ci liderskie, wyst?pienia publiczne, debaty, zarz?dzania projektami.

Dyplomowani

Barnaba Dorda: „Szkola liderow to by?o niesamowite do?wiadczenie: profesjonalnie przygotowane warsztaty i bardzo interesuj?ce wyk?ady w przeci?gu zaledwie 2 tygodni. Mogli?my spotka? niezwyk?ych ludzi, którzy w Polsce dzia?aj? w organizacjach pozarz?dowych i samorz?dowych. Do tego uda?o si? zebra? w jednym miejscu 25 osób, które aktywnie dzia?aj? na rzecz Polonii, maj? mnóstwo pomys?ów i pasji. To by?y bardzo udane szkolenie, które da?o mi ogromny przyp?yw energii do dzia?ania.”

Krzysiek Wisniewski “By?y to dwa najbardziej intensywne tygodnie w ostatnich kilku latach mojego ?ycia. Intensywne w bardzo pozytywnym sensie. My?l?, ?e jeszcze przez d?ugi czas b?d? czu? w sobie t? energi?, która tam si? wytworzy?a, zarówno w grupie, jak i we mnie samym. Pozna?em lepiej siebie, pozna?em wielu niesamowitych ludzi, dla których siedzenie z pilotem w r?ku nie jest szczytem rozrywki, którzy potrafi? po?wi?ci? kawa?ek siebie dla innych.”

Emilia Marchelewska: „Szko?a liderów to mieszanka wybuchowa. Stymulujace i inspiruj?ce do?wiadczenie dzi?ki programowi i uczestnikom: inteligentnym, kreatywnym i przebojowym, a przy tym ciep?ym. Polecam wszystkim uczestnictwo w kolejnej edycji. Tymczasem postaram si? organizowa? szkolenia liderskie w Irlandii dla osób zwi?zanych z Forum Polonia.”

W Szkole Liderów wzi?li udzia? równie? Beata Molendowska, Ania Pa? oraz Iwa Wi?niewska.

O wizycie w Senacie mo?ecie przeczyta? tu: http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/wydarz/2009/090825.htm

Zdj?cia ze Szko?y Liderów w naszej galerii.

Share

Tagi:

Kategoria: Szkolenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.