Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych

Konferencja Antonine Hotel Falkirk, Szkocja

Sobota 28 Listopad – Niedziela 29 Listopad 2009

“Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych „

United Polish Falkirk ma zaszczyt zaprosi? przedstawicieli Pa?stwa organizacji do uczestnictwa w w/w przedsi?wzi?ciu. G?ównym celem konferencji jest spotkanie organizacji z du?ym do?wiadczeniem i podzielenie si? metodami dzia?ania z nowo powsta?ymi grupami polonijnymi.

Na konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele polskiego konsulatu w Szkocji, przedstawiciele szkockiego parlamentu, g?ówne zwi?zki zawodowe jak i inne organizacje rz?dowe i pozarz?dowe pracuj?ce na rzecz mniejszo?ci narodowych w Wielkiej Brytanii.

Uwa?amy, ?e konferencja ta jest doskona?ym celem do pokazania Pa?stwa metod dzia?ania jak i mo?liwo?ci? podzielenia si? do?wiadczeniem z innymi uczestnikami konferencji.

Je?li chcieliby?cie Pa?stwo zarezerwowa? miejsce dla dwóch reprezentantów z Waszej organizacji, tak, aby mogli uczestniczy? w tym wydarzeniu, b?d? chcecie uzyska? dodatkowe informacje na temat spotkania- prosimy o kontakt.

Informujemy równie?, ?e na chwil? obecn? United Polish Falkirk jest w stanie pomóc Pa?stwu w pokryciu cz??ci kosztów dojazdu jak i zakwaterowania w celu przybycia na konferencj?.

Zainteresowanych prosz? o kontakt pod info@forumpolonia.org

Share

Tagi:

Kategoria: Konferencje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.