Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Konkurs na najlepsz? inicjatyw? w ramach ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci

Konkurs na najlepsz? inicjatyw? w ramach ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci

15 listopada na ca?ym ?wiecie zainaugurowano po raz trzeci ?wiatowy Tydzie? Przedsi?biorczo?ci. Polsk? edycj? wydarzenia otworzy? Prezydent RP Bronis?aw Komorowski. W inauguracji bra? udzia? równie? prof. Leszek Balcerowicz. Idea ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci narodzi?a si? z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, prezesa ameryka?skiej fundacji Kauffmana – Carla Schramma i brytyjskiej rz?dowo-biznesowej organizacji Make Your Mark. […]

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Grupa dla mam i kobiet w ci??y w Cork

Je?li jeste? mam? dziecka w wieku do 2 lat lub mam? oczekuj?c? na rozwi?zanie, masz wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z ci???, porodem albo opiek? nad swoim maluchem, potrzebujesz odpoczynku od domowej rutyny i ch?tnie spotkasz si? z innymi kobietami – to zapraszamy Ci? na grup? dla mam. Centrum Wsparcia i Integracji ‘Together-Razem’ proponuje spotkania, które maj? […]

Archiwum Projektow Forum Polonia

Archiwum Projektow Forum Polonia

Na stronie Forum Polonia powsta?a zak?adka Projekty, która b?dzie zawiera?a opis projektów realizowanych w ramach wspolpracy i sygnowanych logiem Forum Polonia. Celem zamierzenia jest stworzenie jasnego archiwum dzialalnosci i efektywnosci wspolpracy w ramach Forum Polonia. Podstrona b?dzie zawierala: • Projekty stale • Projekty zrealizowane • Projekty aktualne Koordynatorów projektów prosz? o nades?anie krótkiej informacji o […]

Zaproszenie do uczestnictwa w programie edukacji on-line - "Otwarta Szko?a"

Zaproszenie do uczestnictwa w programie edukacji on-line – “Otwarta Szko?a”

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji Pa?stwa cz?onkom, beneficjentom, czytelnikom i wszystkim osobom zainteresowanym o mo?liwo?ci uczestnictwa w programie edukacji on-line Otwarta Szko?a. W ramach tego programu wkrótce (oko?o 6 grudnia br.) ruszaj? Ko?a Przedmiotowe organizowane dla dzieci i m?odzie?y polskiej przebywaj?cych za granic?. Rekrutacja do tego programu trwa do 29 listopada br. – b?dziemy bardzo […]

START ME UP! III edycja Business Forum dla przedsi?biorców w Irlandii

START ME UP! III edycja Business Forum dla przedsi?biorców w Irlandii

Business Forum Ireland to cykl seminariów i warsztatów, skierowanych do przedstawicieli mniejszo?ci etnicznych, zainteresowanych otwarciem, prowadzeniem oraz rozwijaniem w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej w Irlandii. III edycja Business Forum zapewnia szereg praktycznych wskazówek z zakresu ksi?gowo?ci oraz podatków dla ma?ych firm, prawnych form dzia?alno?ci gospodarczej, reklamy i marketingu on-line, dost?pnych grantów oraz form wsparcia dla nowych firm […]

Media w Irlandii: Polacy wysy?aj? do kraju miliony euro

Media w Irlandii: Polacy wysy?aj? do kraju miliony euro

Oko?o 840 milionów euro przes?ali do kraju w zesz?ym roku Polacy pracuj?cy w Irlandii – informuje londynek.net. To jedna pi?ta wszystkich pieni?dzy sp?ywaj?cych do Polski od ludzi przebywaj?cych poza jego granicami w celach zarobkowych. Jak oblicza The Irish Times, przeci?tny Polak pracuj?cy na Zielonej Wyspie wysy?a bliskim niemal 4 tys. euro ka?dego roku. Suma pieni?dzy […]

Uzaleznienia - spotkanie z dr Woronowiczem

Uzaleznienia – spotkanie z dr Woronowiczem

Prosba o rozpowszechnienie informacji i zaproszenie do udzialu w spotkaniu.

Monitor Emigracji Zarobkowej „Powrót czy emigracja ?”

Monitor Emigracji Zarobkowej „Powrót czy emigracja ?”

5 osobowa delegacja z Irlandii omawia?a sukcesy i wyzwania tutejszej Polonii na konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej organizowanej przez Europejsk? Uni? Wspólnot Polonijnych w Malmö, 22-24 pa?dziernika 2010 r. pod has?em „Powrót czy emigracja ?” Przedstwiciele Polonii irlandzkiej w sk?adzie p. Konsul Agnieszka Pacyga, p. Hanna Dawling (IPS, Forum Polonia), Barnaba Dorba (Siptu, Forum Polonia), Wojciech […]

Trinity College - nowy projekt badawczy SCIP

Trinity College – nowy projekt badawczy SCIP

Trinity College rozpocz?? nowy projekt badawczy, przygotowany przez Projekt nazywa si? SCIP – Causes and Consequences of Early Socio-Cultural Integration Processes among New Immigrants in Europe. W tym projekcie wspó?pracuj? cztery pa?stwa – Niemcy, Holandia, Anglia i Irlandia. Próbujemy dotrze? do tzw “nowych” migrantów (s? to ró?ne grupy narodowo?ciowe i etniczne, w zale?no?ci od pa?stwa, […]

Jesienna Szko?a Leszka Balcerowicza

Jesienna Szko?a Leszka Balcerowicza

Ju? po raz trzeci Fundacja FOR organizuje seminarium adresowane do studentów, tegorocznych absolwentów i doktorantów, interesuj?cych si? zagadnieniami zwi?zanymi ze wspó?czesn? gospodark?. Jesienna Szko?a Leszka Balcerowicza to wyj?tkowa okazja do spotkania ze znanymi ekonomistami oraz wygrania nagród pieni??nych. Na zainteresowanych czeka 30 miejsc. Termin zg?osze? – 15 listopada 2010. Informacje o Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza […]