Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
MyCork: XI Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: XI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 6 grudnia b.r., w pubie Woodford w Cork, mia?y miejsce XI “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym XI “Rozmów…” by?a architekt krajobrazu, p. Paulina Kaniszewska.

Paulina Kaniszewska jest absolwentk? Wydzia?u Architektury na Politechnice Krakowskiej. W Irlandii od 2,5 roku pracuje w zawodzie. Ma do czynienia z projektami w?a?ciwie w ca?ej Europie: Portugalii, Anglii, S?owacji, Szwajcarii. W Irlandii z wa?niejszych miejsc warto wspomnie? o: Amgen, Glaxosmithkline, Pfizer, Citywest i Elysian.

Jednym z jej sukcesów by?a praca przy dokumentacji drewnianych ko?ció?ków Ma?opolski, które zosta?y wpisane na ?wiatow? List? Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W trakcie naszego spotkania Paulina opowiedzia?a m.in. o swojej pracy zwi?zanej z projektowaniem ogrodów Elysian – czyli najwy?szego budynku w Irlandii, o samym budynku, oraz przedstawi?a niezwykle interesuj?ce materia?y, tj. fotografie, rysunki, projekty, itp., zwi?zane z Elysian.

Walne Zgromadzenie Cz?onków Stowarzyszenia MyCork

Walne Zgromadzenie Cz?onków Stowarzyszenia MyCork

[lang_pl]30 listopada br. odby?o si? coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz?onków Stowarzyszenia MyCork. Cz?onkowie MyCork zapoznali si? ze sprawozdaniem z tegorocznej dzia?alno?ci stowarzyszenia oraz opracowali plan dzia?a? MyCork na rok nast?pny, rezerwuj?c na ten cel odpowiednie ?rodki w swoim bud?ecie.[/lang_pl]

<!--:en-->Polish Artists for Children<!--:--><!--:pl-->Polscy arty?ci dzieciom<!--:-->

Polish Artists for ChildrenPolscy arty?ci dzieciom

[lang_pl]Od 13 do 17 grudnia 2008 trwa? b?dzie w Limerick drugi w historii tego miasta festiwal sztuki polskiej. G?ównym jego elementem jest wystawa prac artystów polskich tworz?cych
w Irlandii. Tegoroczny pokaz b?dzie po??czony z koncertem skrzypcowym w wykonaniu Marcina Dilinga.

Organizowane cyklicznie przez the Irish Polish Culture & Business Association (IPCBA) wydarzenie s?u?y promocji polskiej kultury z jej bogactwem i ró?norodno?ci?.

Zainteresowanie udzia?em w tegorocznej edycji festiwalu by?o imponuj?ce, ilo?? zg?osze? przesz?a oczekiwania organizatorów. Wystawa, na której zobaczymy prace z zakresu malarstwa, grafiki, rze?by i fotografii, stanowi swego rodzaju przegl?d polskiej twórczo?ci.[/lang_pl]

[lang_en]From 13th to 17th December 2008 we will have a chance to participate in 2nd Festival of Polish Art in Limerick. The opening night (13th of December) will be accompanied by a talented Polish violin player Marcin Diling.

The second event of this type organized by the Irish Polish Cultural & Business Association (IPCBA) is devoted to promote Polish arts in all its various aspects.

The interest in this year’s Festival has been very impressive and the number of artists willing to take part in it beyond the expectations. The exhibition is a sort of a collage of Polish arts where we will have an opportunity to see a variety of Polish paintings, graphics, sculpture and photography.[lang_en]

Your health is Your wealth

Your health is Your wealth

To mark 20th anniversary World Aids Day on 1st of December 2008, Cairde’s health promotions students would like to take this opportunity to invite you to participate on a Sexual Health Promotion Workshop.

The workshop will explore sexual ill health and identify best practice in promoting sexual health in our communities.

Porozmawiaj z ni? - projekcja filmu Pedra Almodovara

Porozmawiaj z ni? – projekcja filmu Pedra Almodovara

Grupa Korpusów Pokoju zaprasza na projekcj? filmu Pedra Almodovara “Porozmawiaj z ni?”. To pe?na wzrusze? historia przyja?ni dwóch m??czyzn, którzy poznaj? si? w niezwyk?ych okoliczno?ciach. To opowie?? o mi?o?ci, splataniu si? ludzkich losów, sile i bezsilno?ci, wielkiej samotno?ci, o przekraczaniu granicy mi?dzy dobrem a z?em… Serdecznie zapraszamy. Seans odb?dzie si? 30 listopada o godz. 20.00 […]

[lang_en]Workshop for immigrants about local community radio[/lang_en][lang_pl]Warsztaty dla radiowców[/lang_pl]

[lang_en]Workshop for immigrants about local community radio[/lang_en][lang_pl]Warsztaty dla radiowców[/lang_pl]

Ignaki Irigoien is organizing a workshop on behalf of the (radio section) of the Community Media Forum which is part of the Dublin Community Forum.

The workshop will be directed at immigrants involved in the different Dublin community radio stations, and those immigrants who want to get involved in community radio.

The Agenda proposed for this meeting would be:

– Introduction
– How to get involved
– Learning from each other
– Getting your programme played citywide
– A temporary multi-multicultural licence

We are hoping to organize the workshop on a Saturday morning (lunch provided) probably at the end of the moth of November, 29th.

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie w sobot?, 22 listopada b.r., w pubie Woodford, mia?y miejsce X “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym X “Rozmów…” by?a artystka, p. Magdalena Wojciechowska.

Magdalena Wojciechowska jest absolwentk? Wydzia?u Kolegium Mody WSPTD (Wy?sze Studium Projektowania Tkaniny Drukowanej) na Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi oraz Wydzia?u In?ynierii i Marketingu Tekstyliów – kierunek Architektura Tekstyliów na Politechnice ?ódzkiej. W latach 2001 – 2007 wspó?pracowa?a z polskimi firmami dzia?aj?cymi na rynkach mi?dzynarodowych projektuj?c mi?dzy innymi tkaniny i dzianiny ?akardowe, akcesoria odzie?owe, dekoracje okoliczno?ciowe oraz wykonuj?c ró?nego rodzaju projekty graficzne. Równolegle tworzy?a prace artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku. Obecnie mieszka i tworzy w Cork.

W??cz si? w silny g?os Polonii

W??cz si? w silny g?os Polonii

Zarejestruj si? do 25 listopada! Formularze s? dost?pne w urz?dach w?adz lokalnych, bibliotekach, na poczcie. Mo?esz je równie? ?ci?gn?? tu i wype?niony odes?a? na adres twojego urz?du miasta/hrabstwa z dopiskiem franchise section i freepost. Adres urz?du znajdziesz tu: www.environ.ie.

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

Mamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o nast?pnym – szóstym ju? – spotkaniu Forum Polonia, które tradycyjnie odb?dzie si? w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place w dniu 16.11.08 o godzinie 13.30.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Kart? Forum Polonia, swoistym statutem naszego zgromadzenia. Znajduje si? ona na stronie O Nas.

Najbli?sze spotkanie prowadzi Beata Molendowska. Prosimy osoby, które b?d? pierwszy raz uczestniczy? w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecno?ci na adres info@forumpolonia.org.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych!

[lang_pl]Ósmy U?an Beliny[/lang_pl][lang_en]Belina’s Eight Cavalryman[/lang_en]

[lang_pl]Ósmy U?an Beliny[/lang_pl][lang_en]Belina’s Eight Cavalryman[/lang_en]

[lang_pl]Towarzystwo Irlandzko Polskie i Polski O?rodek Spo?eczno Kulturalny maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki pt. Ósmy U?an Beliny.

W spotkaniu wezm? udzia?:

Prof. Maciej Smole?ski – Syn Genera?a
Dr. Grzegorz Nowik – Wojskowe Biuro Bada? Historycznych
Przewodnicz?cy: Juliusz L. Englert

Pi?tek 14 listopada, godz. 18.30 – Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place[/lang_pl]

[lang_en]The Irish Polish Society and The Polish Social and Cultural Association would like to invite you to the promotion of the book entitled Belina’s Eight Cavalryman.

The event will be attended by

Prof. Maciej Smolenski – General’s son
Dr. Grzegorz Nowik – The Military Bureau of Historical Research
Chairman – Mr. Juliusz L. Englert

Friday 14th Nov, at 6.30 pm – Polish House, 20 Fitzwilliam Place[/lang_en]