Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

Tradycyjnie w sobot?, 22 listopada b.r., w pubie Woodford, mia?y miejsce X “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym X “Rozmów…” by?a artystka, p. Magdalena Wojciechowska.

Magdalena Wojciechowska jest absolwentk? Wydzia?u Kolegium Mody WSPTD (Wy?sze Studium Projektowania Tkaniny Drukowanej) na Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi oraz Wydzia?u In?ynierii i Marketingu Tekstyliów – kierunek Architektura Tekstyliów na Politechnice ?ódzkiej. W latach 2001 – 2007 wspó?pracowa?a z polskimi firmami dzia?aj?cymi na rynkach mi?dzynarodowych projektuj?c mi?dzy innymi tkaniny i dzianiny ?akardowe, akcesoria odzie?owe, dekoracje okoliczno?ciowe oraz wykonuj?c ró?nego rodzaju projekty graficzne. Równolegle tworzy?a prace artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku. Obecnie mieszka i tworzy w Cork.

W??cz si? w silny g?os Polonii

W??cz si? w silny g?os Polonii

Zarejestruj si? do 25 listopada! Formularze s? dost?pne w urz?dach w?adz lokalnych, bibliotekach, na poczcie. Mo?esz je równie? ?ci?gn?? tu i wype?niony odes?a? na adres twojego urz?du miasta/hrabstwa z dopiskiem franchise section i freepost. Adres urz?du znajdziesz tu: www.environ.ie.

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

[lang_pl]VI Spotkanie Forum Polonia[/lang_pl]

Mamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o nast?pnym – szóstym ju? – spotkaniu Forum Polonia, które tradycyjnie odb?dzie si? w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place w dniu 16.11.08 o godzinie 13.30.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Kart? Forum Polonia, swoistym statutem naszego zgromadzenia. Znajduje si? ona na stronie O Nas.

Najbli?sze spotkanie prowadzi Beata Molendowska. Prosimy osoby, które b?d? pierwszy raz uczestniczy? w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecno?ci na adres info@forumpolonia.org.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych!

[lang_pl]Ósmy U?an Beliny[/lang_pl][lang_en]Belina’s Eight Cavalryman[/lang_en]

[lang_pl]Ósmy U?an Beliny[/lang_pl][lang_en]Belina’s Eight Cavalryman[/lang_en]

[lang_pl]Towarzystwo Irlandzko Polskie i Polski O?rodek Spo?eczno Kulturalny maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki pt. Ósmy U?an Beliny.

W spotkaniu wezm? udzia?:

Prof. Maciej Smole?ski – Syn Genera?a
Dr. Grzegorz Nowik – Wojskowe Biuro Bada? Historycznych
Przewodnicz?cy: Juliusz L. Englert

Pi?tek 14 listopada, godz. 18.30 – Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place[/lang_pl]

[lang_en]The Irish Polish Society and The Polish Social and Cultural Association would like to invite you to the promotion of the book entitled Belina’s Eight Cavalryman.

The event will be attended by

Prof. Maciej Smolenski – General’s son
Dr. Grzegorz Nowik – The Military Bureau of Historical Research
Chairman – Mr. Juliusz L. Englert

Friday 14th Nov, at 6.30 pm – Polish House, 20 Fitzwilliam Place[/lang_en]

Recital of Songs and Ballads

Recital of Songs and Ballads

The Jean Carr School of Music and The Irish-Polish Society present a Recital of Songs and Ballads by Irish, Polish, English, French and American composers with Gráinne Thomas – Soprano, Maciej Smole?ski – Bass Baritone, Rosemary Hill – Piano.

Cork: POLSKIE HALLOWEEN - Magiczny sabat za nami

Cork: POLSKIE HALLOWEEN – Magiczny sabat za nami

[lang_pl]Wspólny ?piew, taniec, rysowanie, filcowanie we?ny i robienie magicznych bransoletek, polskie tradycyjne i mniej tradycyjne zabawy, pokaz czarodziejskich mód i sporo konkursów indywidualnych… Tak siedemdziesi?ciu uczestników Polskiego Halloween bawi?o si? 8 listopada od 12:00 do 15:00 w pi?knej dwupoziomowej Parnel Suite w Hotelu Victoria w Cork. Pierwsze zdj?cia i szczegó?y imprezy: http://www.czytampopolsku.pl/events.php?topic=13[/lang_pl]

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

W dniach 7 – 9 listopada b.r. w Cork mia? miejsce – organizowany przez Stowarzyszenie MyCork – II Festiwal Kultury Polskiej.

Czytaj dalej…

?ladami Konstancji Markiewicz

?ladami Konstancji Markiewicz

19. pa?dziernika komitet Towarzystwa Irlandzko-Polskiego go?ci? w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Pl) grup? 16 uczniów i 2 nauczycieli z warszawskiego Gimnazjum im. Konstancji Markiewicz. Szko?a przyj??a imi? Konstancji Markiewicz w pocz?tkach lat 1990, z inicjatywy prof. dr Wawrzy?ca Konarskiego (znany politolog i znawca zagadnie? irlandzkich, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Od wielu lat szko?a prowadzi przedsi?wzi?cia i imprezy w celu popularyzacji historii, literatury i sztuki Irlandii. Od 1993 roku og?aszane s? tam konkursy o Irlandii.

W marcu tego roku szko?? odwiedzi? Patrick Quigley, cz?onek zarz?du Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i by?y prezes (lata 2004-07). Wyg?osi? odczyt o Konstancji Markiewicz i zaproponowa? nawi?zanie kontaktu ze szko?? w Sligo.

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

16. pa?dziernika w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square w Dublinie, mia? miejsce wieczór po?wi?cony poezji Zbigniewa Herberta. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Roku Herberta (10 rocznica ?mierci Poety).

Z inicjatywy Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, do udzia?u w wieczorze zaproszono noblist? Seamusa Heaneya. Impreza zosta?a zorganizowana przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie we wspó?pracy z Fundacja Kulturalna Ireland-Poland Cultural Foundation i Ambasad? RP w Dublinie.

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

12 pa?dziernika 2008 odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, które zmieni?o sk?ad komitetu zarz?dzaj?cego Towarzystwem.

Do komitetu wybrano kilkoro przedstawicieli m?odego pokolenia. Po raz pierwszy od 29 lat istnienia Towarzystwa na stanowisko prezesa wybrany zosta? przedstawiciel m?odej Polonii.

Prezesem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tej najstarszej, istniej?cej od 1979 r. organizacji dzia?aj?cej na rzecz Polonii w Irlandii, zosta? Pan Sebastian Wide?.